Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Uchwała KRN zabrania sztucznego pozycjonowania witryny notariusza

Utworzono: środa, 11, czerwiec 2014 Poprawiono: środa, 19, listopad 2014

notariatpl-128x128  


Zakaz reklamowania się notariuszy ma swoje uzasadnienie ustawowe i pochodzi wprost z Kodeksu etyki zawodowej notariusza, w którym powiedziane jest, że notariusz powinien wystrzegać się jakichkolwiek form nieuczciwej konkurencji. A do działań nieuczciwej konkurencji zalicza się również uprawianie reklamy osobistej w jakiejkolwiek postaci - mówi Joanna Greguła, notariusz, rzecznik Krajowej Rady Notarialnej

 

Skąd pomysł aby zakazać pozycjonowania stron notariuszy? Czy były takie przypadki? Jak władze notariatu reagowały?
Notariat idzie z duchem czasu i jak najbardziej akceptuje posiadanie przez notariuszy stron internetowych. Ma to służyć ułatwieniu zdobywania informacji osobom zainteresowanym. Czym innym jest jednak informacja, a czym innym reklama, której jedną z form jest pozycjonowanie stron internetowych. Ten „pomysł” nie jest niczym nowym, ani zaskakującym. Zakaz reklamowania się notariuszy ma swoje uzasadnienie ustawowe i pochodzi wprost z Kodeksu etyki zawodowej notariusza, w którym powiedziane jest, że notariusz powinien wystrzegać się jakichkolwiek form nieuczciwej konkurencji. A do działań nieuczciwej konkurencji zalicza się również uprawianie reklamy osobistej w jakiejkolwiek postaci.

Czytaj więcej: Uchwała KRN zabrania sztucznego pozycjonowania witryny notariusza

Formularz statystyki czynności notarialnych MsNot24-2014

Utworzono: poniedziałek, 30, grudzień 2013 Poprawiono: poniedziałek, 16, czerwiec 2014

notariatpl-128x128  

Nowy formularz statystyczny

 

Objaśnienia do sporządzania sprawozdania


Dział 1.
1.    Wiersz 04 i wiersz 11 obejmuje sprzedaż wszystkich lokali wraz z lokalami stanowiącymi odrębną nieruchomość.
2.    W wierszu 08 i w wierszu 15 należy wykazać sprzedaż wszystkich działek niezabudowanych wraz z działkami budowlanymi.
3.    W wierszach 09, 16 i 18  wykazujemy wyłącznie sprzedaż działek budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt. 12 ustawy 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4.    Wiersz 35 obejmuje zgodę małżonka na dokonanie czynności prawnej na podstawie artykułu 37 ustawy
z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dział 3.
1.    W wierszu 01 wykazujemy poświadczenia z wyłączeniem aktów poświadczeń dziedziczenia wykazywanych w Dziale 2.

 

MsNot24-2014 2014 36.98 KB 16/06/2014 14:39:22

Izby notarialne w Polsce

Utworzono: środa, 04, grudzień 2013 Poprawiono: piątek, 09, maj 2014

notariatpl-128x128  

 


Czytaj więcej: Izby notarialne w Polsce

Czy Izba Notarialna w Warszawie naruszyła prawo antymonopolowe?

Utworzono: środa, 04, grudzień 2013 Poprawiono: piątek, 09, maj 2014

notariatpl-128x128  

Czy Izba Notarialna w Warszawie naruszyła prawo antymonopolowe? Sprawdzi to postępowanie wszczęte przez Prezes UOKiK. Wątpliwości budzi zakaz udziału przedstawicieli zawodu w przetargach

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji. Za tego typu porozumienia uważa się również uchwały lub inne działania  związku przedsiębiorców, ich organów statutowych, czy samorządów zawodowych.

Prezes UOKiK wszczęła postępowanie przeciwko Izbie Notarialnej w Warszawie. Zrzesza ona obligatoryjnie wszystkich notariuszy prowadzących kancelarie w Warszawie i jej najbliższych powiatach.


Czytaj więcej: Czy Izba Notarialna w Warszawie naruszyła prawo antymonopolowe?

Egzamin notarialny 5 - 6 listopada 2013

Utworzono: piątek, 08, listopad 2013 Poprawiono: sobota, 09, listopad 2013

notariatpl-128x128 Zadania wraz z opisem istotnych zagadnień z egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 5 - 6 listopada 2013 r.

2013-11-08 Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisem istotnych zagadnień z egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 5 - 6 listopada 2013 r.

Zadania na egzamin notarialny oraz opisy istotnych zagadnień do tych zadań przygotował zespół w składzie:

1.    sędzia Stefan Babiarz
2.    sędzia Beata Błaszczyk
3.    notariusz Maciej Celichowski
4.    notariusz Agnieszka Genczelewska
5.    sędzia Krzysztof Józefowicz
6.    sędzia Wojciech Łukowski
7.    notariusz Andrzej Sebastyanka
 

Powołani w skład zespołów sędziowie byli przedstawicielami Ministra Sprawiedliwości. Notariusze zostali oddelegowani przez Krajową Radę Notarialną.

Zgodnie z § 4 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych (Dz. U. Nr 70, poz. 607, z późn. zm.), opis istotnych zagadnień stanowi wskazanie istotnych zagadnień, których ocena przez zdającego powinna być uwzględniona w rozwiązaniu zadania.

Podkreślenia wymaga, że ocena prac egzaminacyjnych dokonywana jest wyłącznie przez egzaminatorów i wyłącznie w oparciu o kryteria zawarte w art. 74e § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późń. zm.). Kryteria te stanowią: zachowanie wymogów formalnych, właściwość zastosowanych przepisów prawa i umiejętność ich interpretacji oraz poprawność zaproponowanego przez zdającego sposobu rozstrzygnięcia problemu.

Opis istotnych zagadnień nie ma charakteru wiążącego i nie tworzy nowych kryteriów ocen, gdyż te zawarte są wyłącznie w ustawie. Opis ten stanowi jedynie wzór poprawnego rozwiązania zadania. Posługiwanie się przez egzaminatorów i komisje egzaminacyjne opisem istotnych zagadnień, tj. schematem poprawnego, standardowego rozwiązania zadania egzaminacyjnego, stanowi zatem wyłącznie instrument pomocniczy. Opisowi temu nie został przyznany przez ustawodawcę żaden walor normatywny (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 225/11 oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 335/11).

 

Pierwszy projekt aktu notarialnego (5.11.2013 r.)


EGZAMIN NOTARIALNY
5 LISTOPADA 2013 r.
zadanie polegające na opracowaniu
pierwszego projektu aktu notarialnego

 

Pouczenie:
1. Zadanie oznacza się indywidualnym kodem.
a. W przypadku rozwiązywania zadania w formie odręcznej, zdający wpisuje numer kodu na pierwszej stronie zadania i na każdej stronie pracy zawierającej rozwiązanie zadania.
b. W przypadku rozwiązywania zadania przy użyciu sprzętu komputerowego, zdający wpisuje numer kodu na pierwszej stronie zadania oraz w oknie aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych, zgodnie z wyświetlonym komunikatem (numer kodu będzie automatycznie wstawiany na każdej stronie pracy).
2. Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie zadania wpisanie własnego imienia i nazwiska, ani też podpisanie się własnym imieniem i nazwiskiem.
3. Czas na rozwiązanie zadań (opracowanie pierwszego projektu aktu notarialnego i opinii prawnej) wynosi 480 minut.
4. Zadanie polegające na opracowaniu pierwszego projektu aktu notarialnego zawarte jest na 3 ponumerowanych stronach (łącznie ze stroną tytułową). W razie braku którejkolwiek ze stron, należy o tym niezwłocznie zawiadomić Komisję Egzaminacyjną.

 

Robert Miły jest właścicielem niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 10, o obszarze 0,1000 ha, położonej w Józefosławiu, gminie Piaseczno, powiecie piaseczyńskim, województwie mazowieckim, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Piasecznie prowadzi księgę wieczystą WA5M/00245360/4, oznaczoną w tej księdze wieczystej w całości jako „grunty orne - R”.
Powyższą nieruchomość Robert Miły nabył, po rozwiązaniu jego małżeństwa przez rozwód, w drodze sądowego podziału majątku wspólnego jego i jego byłej żony Anny Miły, na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 4 marca 2013 roku. Robert Miły i Anna Miły nieruchomość tę nabyli - do majątku objętego małżeńską wspólnością ustawową - od Gminy Piaseczno, na podstawie umowy sprzedaży z dnia 30 sierpnia 2010 roku Repertorium A 6661/2010 sporządzonej przez Annę Przyjemską notariusza w Piasecznie.
Aktualnie niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 10, szczegółowo opisana powyżej, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym dla tego obszaru, przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej.
Robert Miły chce sprzedać powyższą działkę gruntu za cenę w kwocie 100.000 USD (sto tysięcy dolarów amerykańskich). Działkę tę, za wymienioną wyżej cenę, chce kupić Adam Adamski, lat 17, zamieszkały w Warszawie, którego rodzice zmarli. Adam Adamski, w spadku po rodzicach, odziedziczył kwotę 112.000 USD (sto dwanaście tysięcy dolarów amerykańskich), która znajduje się na jego rachunku bankowym. Zgodnie z ustaleniami stron, z powyższej kwoty ma nastąpić zapłata ceny sprzedaży. Strony zastrzegły zapłatę ceny w walucie obcej – USD.
Adam Adamski prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 10 września 2013 roku, został zwolniony w całości od ponoszenia wynagrodzenia notariusza, związanego z planowaną czynnością notarialną. Z powyższego postanowienia wynika nadto, że do sporządzenia żądanej przez stronę czynności notarialnej została wyznaczona Anna Przyjemska notariusz w Piasecznie.
W związku z tym, że małoletni Adam Adamski nie jest sprzedającemu znany ani z nim spokrewniony, Robert Miły poprosił notariusza Annę Przyjemską, aby ze szczególną uwagą zbadała i udokumentowała fakt, iż przedstawiciel małoletniego będzie miał prawo do uruchomienia, z konta bankowego małoletniego, w jego imieniu, środków na pokrycie całej ceny należnej za sprzedaż przedmiotowej działki.

Robert Miły oświadczył, iż nie prowadzi działalności gospodarczej, a zbycie przedmiotowej nieruchomości nie podlega podatkowi od towarów i usług.
Proszę uzupełnić brakujące elementy według własnego uznania i sporządzić projekt aktu notarialnego obejmującego właściwą umowę, bez konieczności zamieszczania podpisów.
W projekcie zdający winien wymienić wysokość należnego wynagrodzenia notariusza (w maksymalnej wysokości) oraz podatków i opłat, jeśli są należne, do których pobrania zobowiązany jest notariusz, powołując podstawę prawną.
Obowiązkiem zdającego jest również wskazanie dokumentów, stanowiących podstawę do należytego zabezpieczenia interesów stron lub niezbędnych do dokonania czynności i opisanie ich w taki sposób, aby na podstawie samej treści projektu aktu notarialnego można było ustalić formę i treść tych dokumentów.

 

 

Opinia prawna (5.11.2013 r.)

EGZAMIN NOTARIALNY
5 LISTOPADA 2013 r.
zadanie polegające na opracowaniu
opinii prawnej

Pouczenie:
1. Zadanie oznacza się indywidualnym kodem.
a. W przypadku rozwiązywania zadania w formie odręcznej, zdający wpisuje numer kodu na pierwszej stronie zadania i na każdej stronie pracy zawierającej rozwiązanie zadania.
b. W przypadku rozwiązywania zadania przy użyciu sprzętu komputerowego, zdający wpisuje numer kodu na pierwszej stronie zadania oraz w oknie aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych, zgodnie z wyświetlonym komunikatem (numer kodu będzie automatycznie wstawiany na każdej stronie pracy).
2. Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie zadania wpisanie własnego imienia i nazwiska, ani też podpisanie się własnym imieniem i nazwiskiem.
3. Czas na rozwiązanie zadań (sporządzenie pierwszego projektu aktu notarialnego i opinii prawnej) wynosi 480 minut.
4. Zadanie polegające na opracowaniu opinii prawnej zawarte jest na 2 ponumerowanych stronach (łącznie ze stroną tytułową). W razie braku którejkolwiek ze stron, należy o tym niezwłocznie zawiadomić Komisję Egzaminacyjną.


Jedynymi wspólnikami spółki jawnej MEX-D Maciej Kwas, Zenon Czerski i Apolonia Madej spółka jawna z siedzibą w Warszawie są: Maciej Kwas, Zenon Czerski i Apolonia Madej. Wspólnicy tej spółki w umowie spółki nie przewidzieli postanowień umożliwiających zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej.
W dniu 5 listopada 2013 roku wspólnicy podjęli jednomyślnie uchwałę, w formie pisemnej, o zmianie umowy spółki jawnej, na mocy której zmienili firmę spółki jawnej na MEX-D Maciej Kwas i wspólnicy spółka jawna oraz zawarli w niej postanowienie zezwalające na przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, po uzyskaniu pisemnej zgody pozostałych wspólników. Niezwłocznie po podjęciu uchwały Maciej Kwas i Zenon Czerski wyrazili pisemnie zgodę na przeniesienie przez Apolonię Madej ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej na Michała Michalskiego. Zmiana umowy spółki nie została jeszcze zgłoszona do sądu rejestrowego.
W dniu 5 listopada 2013 roku Apolonia Madej wraz z Michałem Michalskim stawili się u notariusza Tomasza Kosteckiego celem zawarcia umowy zamiany, na mocy której Apolonia Madej, w zamian za przysługujący jej ogół praw i obowiązków wspólnika spółki MEX-D Maciej Kwas i wspólnicy spółka jawna, ma nabyć nieruchomość zabudowaną, której właścicielem jest Michał Michalski.
Proszę sporządzić opinię prawną w przedmiocie dopuszczalności przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika w podanym stanie faktycznym.

 

Drugi projekt aktu notarialnego (6.11.2013 r.)

 

EGZAMIN NOTARIALNY
6 LISTOPADA 2013 r.
zadanie polegające na opracowaniu
drugiego projektu aktu notarialnego

Pouczenie:
1. Zadanie oznacza się indywidualnym kodem.
a. W przypadku rozwiązywania zadania w formie odręcznej, zdający wpisuje numer kodu na pierwszej stronie zadania i na każdej stronie pracy zawierającej rozwiązanie zadania.
b. W przypadku rozwiązywania zadania przy użyciu sprzętu komputerowego, zdający wpisuje numer kodu na pierwszej stronie zadania oraz w oknie aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych, zgodnie z wyświetlonym komunikatem (numer kodu będzie automatycznie wstawiany na każdej stronie pracy).
2. Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie zadania wpisanie własnego imienia i nazwiska, ani też podpisanie się własnym imieniem i nazwiskiem.
3. Czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut.
4. Zadanie polegające na opracowaniu drugiego projektu aktu notarialnego zawarte jest na 5 ponumerowanych stronach (łącznie ze stroną tytułową). W razie braku którejkolwiek ze stron, należy o tym niezwłocznie zawiadomić Komisję Egzaminacyjną.

I.
Na podstawie umowy sprzedaży z dnia 15 maja 2009 roku „WAPIENNIK” S.A. z siedzibą w Serocku jest właścicielką nieruchomości położonej w Serocku, gm. Serock, pow. legionowski, woj. mazowieckie, składającej się z działki numer 100/1 o obszarze 0,1000 ha, zabudowanej budynkiem administracyjnym o powierzchni użytkowej 600 m2 oraz działki numer 100/2 o obszarze 0,1500 ha zabudowanej budynkiem magazynu o powierzchni użytkowej 500 m2, objętej księgą wieczystą WA1L/00008000/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legionowie.
Na podstawie tej samej umowy wymieniona spółka akcyjna jest także współwłaścicielką w 3/4 częściach nieruchomości położonej w Serocku, gm. Serock, pow. legionowski, woj. mazowieckie, składającej się z niezabudowanych działek numer 80/1 o obszarze 0,0200 ha i numer 80/2 o obszarze 0,0100 ha, objętej księgą wieczystą WA1L/00009000/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legionowie. Współwłaścicielem tej nieruchomości w pozostałej 1/4 części jest Jan Nowak.
Zgodnie z oświadczeniami stron:
1. „WAPIENNIK” S.A. powstała w 1994 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego „Wapiennik” w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa, jej kapitał zakładowy wynosi 50.000.000 zł, a wszystkie akcje tej spółki przysługują nadal Skarbowi Państwa, przy czym prawa z tych akcji wykonuje Minister Gospodarki,
2. „WAPIENNIK” S.A. zamierza dokonać zamiany nieruchomości stanowiących działki numer 100/1 i 100/2 oraz części udziału we współwłasności działki numer 80/1 na własność lokali niemieszkalnych numer U-1 oraz U-2 położonych w Serocku, przy ulicy Pułtuskiej numer 12 - celem pozyskania w ten sposób lokali niezbędnych dla siedziby jej zarządu i biur,
3. działka numer 80/1 stanowi asfaltową drogę wewnętrzną zapewniającą dostęp do drogi publicznej dla działek numer 100/1 i 100/2,
4. działki o numerach 100/1, 100/2, 80/1 oraz 80/2 powstały w wyniku podziału nieruchomości zatwierdzonego ostateczną decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 14 lutego 2009 roku, z której wynika, że podziału tego dokonano bez żadnych warunków,
5. „WAPIENNIK” S.A. przy akcie notarialnym reprezentuje jednoosobowy zarząd.
EGZAMIN NOTARIALNY - DRUGI PROJEKT AKTU NOTARIALNEGO 3
II.
Na podstawie umowy sprzedaży z dnia 15 maja 2013 roku „KRUSZYWO” Sp. z o.o. z siedzibą w Serocku jest właścicielką lokalu niemieszkalnego numer U-1 położonego na pierwszej kondygnacji budynku zlokalizowanego przy ul. Pułtuskiej numer 12 w Serocku, gm. Serock, pow. legionowski, woj. mazowieckie, o powierzchni 200 m2, objętego księgą wieczystą WA1L/00001000/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legionowie, z którego własnością związany jest udział stanowiący 1/3 część nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą WA1L/00000500/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legionowie.
Zgodnie z oświadczeniami stron:
1. „KRUSZYWO” Sp. z o.o. została zarejestrowana 15 grudnia 2011 roku, ma kapitał zakładowy w wysokości 1.500.000 zł, a wszystkie jej udziały należą do Skarbu Państwa, przy czym uprawnienia z tych udziałów wykonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa (Minister Skarbu Państwa),
2. lokal ten nie stanowi składnika aktywów trwałych wymienionej Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, o których mowa w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 roku o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa,
3. „KRUSZYWO” Sp. z o.o. przy akcie notarialnym reprezentuje prokurent samoistny.
III.
Na podstawie umowy sprzedaży z dnia 20 maja 2013 roku „ZAMEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Serocku jest właścicielką lokalu niemieszkalnego numer U-2 położonego na drugiej kondygnacji budynku zlokalizowanego przy ul. Pułtuskiej numer 12 w Serocku, gm. Serock, pow. legionowski, woj. mazowieckie, o powierzchni 200 m2, objętego księgą wieczystą WA1L/00001001/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legionowie, z którego własnością związany jest udział stanowiący 1/3 część nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą WA1L/00000500/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legionowie.
Zgodnie z oświadczeniami stron:
1. komplementariuszami wskazanej wyżej spółki komandytowo-akcyjnej jest „ZAMEK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Serocku oraz Zygmunt Kucharski, zaś statut tej spółki komandytowo-akcyjnej stanowi, że zbycie i nabycie nieruchomości przez spółkę wymaga uchwały walnego zgromadzenia,
2. wskazaną wyżej spółkę komandytowo-akcyjną przy akcie notarialnym reprezentuje komplementariusz Zygmunt Kucharski.
IV.
Zgodnie z oświadczeniami stron, ich zamiarem jest podpisanie aktu notarialnego obejmującego umowy zamiany:
a) prawa własności zabudowanej działki numer 100/1 oraz udziału stanowiącego 1/4 część we współwłasności działki numer 80/1 - na prawo własności lokalu niemieszkalnego numer U-1 położonego przy ulicy Pułtuskiej numer 12 w Serocku,
b) prawa własności zabudowanej działki numer 100/2 oraz udziału stanowiącego 1/4 część we współwłasności działki numer 80/1 - na prawo własności lokalu niemieszkalnego numer U-2 położonego przy ulicy Pułtuskiej numer 12 w Serocku.
Z oświadczeń stron wynika także, że zawarcie umów zamiany następuje przy zwolnieniu tych czynności w całości z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w odniesieniu do wszystkich stron czynności, zaś wartości nieruchomości (równe ich wartościom rynkowym) są następujące:
- zabudowanej działki numer 100/1 oraz udziału stanowiącego 1/4 część we współwłasności działki numer 80/1 – 400.000 zł (w tym wartość zabudowanej działki numer 100/1 – 395.000 zł),
- zabudowanej działki numer 100/2 oraz udziału stanowiącego 1/4 część we współwłasności działki numer 80/1 – 300.000 zł (w tym wartość zabudowanej działki numer 100/2 – 295.000 zł),
- lokali niemieszkalnych U-1 oraz U-2 – po 400.000 zł każdy z tych lokali.
Zamiana między „WAPIENNIK” S.A. a „KRUSZYWO” Sp. z o.o. następuje bez dopłat.
Zamiana między „WAPIENNIK” S.A. a „ZAMEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” spółką komandytowo-akcyjną następuje za dopłatą na rzecz tej spółki komandytowo-akcyjnej w kwocie 100.000 zł, płatnej w ciągu 2 tygodni od zawarcia umowy zamiany, przy czym dopłata ta zostanie sfinansowana z kredytu udzielonego tej spółce akcyjnej na działalność gospodarczą przez PKO BP S.A. Oddział w Legionowie, natomiast wierzytelność wynikająca z umowy kredytu, obejmująca kapitał kredytu w kwocie 100.000 zł oraz odsetki o zmiennej stopie oprocentowania i przyznane koszty postępowania, ma być zabezpieczona hipoteką ustanowioną oświadczeniem objętym tym samym aktem notarialnym, co umowa zamiany, do sumy 200.000 zł, na nabywanym lokalu niemieszkalnym U-2.
Proszę uzupełnić brakujące elementy według własnego uznania i sporządzić projekt aktu notarialnego obejmującego umowy zamiany oraz oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, bez konieczności zamieszczania podpisów, uwzględniając fakt, że sporządzającym akt jest notariusz Michał Nowakowski prowadzący Kancelarię Notarialną w Serocku, przy ul. Warszawskiej 18.
W projekcie wymienić należy wysokość pobranego wynagrodzenia notariusza (w maksymalnej wysokości) oraz należnych podatków i opłat, do pobrania których jest zobowiązany notariusz, powołując podstawę prawną.
Obowiązkiem zdającego jest również wskazanie dokumentów, stanowiących podstawę do należytego zabezpieczenia interesów stron oraz niezbędnych do dokonania czynności i opisanie ich w taki sposób, aby na podstawie samej treści projektu aktu notarialnego można było ustalić formę i treść tych dokumentów.
Projekt powinien zawierać także wnioski o dokonanie wpisów w księgach wieczystych, zawierające wszystkie dane wymagane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Opis istotnych zagadnień do pierwszego aktu notarialnego

Opis istotnych zagadnień dla Komisji Kwalifikacyjnej do zadania polegającego na opracowaniu pierwszego projektu aktu notarialnego
w dniu 5 listopada 2013 r.
W ocenie powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny, zdający powinien w projekcie aktu notarialnego zwrócić uwagę w szczególności na następujące zagadnienia:
1. Projekt aktu notarialnego winien być sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, w tym z art. 3, art. 6, art. 7, art. 80, art. 85, art. 89, art. 92 i art. 94.
2. Zbywca nieruchomości nabył ją w wyniku sądowego podziału majątku wspólnego byłych małżonków, którzy uprzednio nabyli tę nieruchomość od gminy. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana i przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na tereny zabudowy mieszkaniowej. Przy sporządzaniu projektu aktu notarialnego należy wziąć pod uwagę, że przyznanie przez sąd w postępowaniu o podział majątku wspólnego jednemu z byłych małżonków własności niezabudowanej nieruchomości, nabytej uprzednio od gminy przez oboje małżonków na zasadzie wspólności majątkowej, nie powoduje wygaśnięcia prawa pierwokupu przysługującego gminie na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2011 roku, III CZP 71/11, OSNC 2012, nr 6, poz. 70). Dlatego zdający winien zastosować art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, co oznacza, że winien sporządzić, co do zasady, warunkową umowę sprzedaży. Jednakże może zostać uznane za poprawne rozwiązanie zadania egzaminacyjnego także sporządzenie umowy przeniesienia własności nieruchomości w wykonaniu umowy warunkowej, w związku z nieskorzystaniem przez gminę z prawa pierwokupu.
3. Małoletniego kupującego reprezentować winien, co do zasady, opiekun (rodzice zmarli) ustanowiony na podstawie art. 94, art. 145 i art. 146 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
4. Opiekun powinien okazać zaświadczenie - opisane w projekcie aktu notarialnego - wydane zgodnie z art. 591 Kodeksu postępowania cywilnego, potwierdzające objęcie
opieki nad małoletnim, zgodnie z art. 152 i art. 153 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
5. W projekcie aktu notarialnego opiekun winien złożyć oświadczenie, z którego wynikać będzie, że opieka nie ustała, nie wygasła i nie została zmieniona oraz, że nie zachodzą przesłanki z art. 159 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
6. Ze względu na fakt, iż nabycie nieruchomości jest czynnością, o której mowa w art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, opiekun musi przedstawić notariuszowi zezwolenie sądu opiekuńczego na dokonanie tej czynności z ustaleniem jej istotnych elementów, w tym z upoważnieniem opiekuna do uruchomienia środków z konta małoletniego na zapłatę ceny.
7. Cena winna być wyrażona w USD.
8. Strony winny zastrzec spełnienie obowiązku zapłaty ceny w dolarach amerykańskich (art. 358 Kodeksu cywilnego).
9. Ponadto, w projekcie aktu notarialnego winno być zawarte oświadczenie, z którego wynika, iż kupujący nie jest osobą bliską dla sprzedającego, zgodnie z art. 109 ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
10. W projekcie aktu notarialnego winno znajdować się stwierdzenie, że kupujący jest obywatelem polskim albo odniesienie się do ewentualnego obowiązku uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w trybie ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
11. Z treści projektu aktu notarialnego winno wynikać, iż notariusz udzielił pouczenia o obowiązku podatkowym wynikającym z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia.
12. Fakt zwolnienia kupującego od ponoszenia wynagrodzenia notariusza (art. 6 ustawy - Prawo o notariacie) winien być opisany w projekcie aktu notarialnego, zaś postanowienie o tym zwolnieniu powołane.

 

 

Opis istotnych zagadnień do opinii prawnej

 

Opis istotnych zagadnień dla Komisji Kwalifikacyjnej do zadania
polegającego na opracowaniu opinii prawnej
w dniu 5 listopada 2013 r.
Opinia, jaką ma sporządzić zdający, ma związek przede wszystkim z regulacją art. 10 Kodeksu spółek handlowych, normującą przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej. Przeniesienie to jest jednak możliwe tylko wtedy, jeżeli umowa spółki zawiera postanowienia zezwalające na przeniesienie ogółu praw i obowiązków (art. 10 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Drugim warunkiem jest pisemna zgoda wszystkich pozostałych wspólników chyba, że umowa spółki wyłączyła wymóg zgody (art. 10 § 2 Kodeksu spółek handlowych).
W przedstawionym zadaniu pierwotnie umowa spółki nie zawierała postanowień dotyczących przeniesienia ogółu praw i obowiązków, zaś w celu umożliwienia wykonania takiej czynności wspólnicy dokonali zmiany umowy. Zmiana umowy nie jest jednak zarejestrowana i tym samym powstaje zasadniczy problem, co do którego zdający powinien zająć stanowisko, a mianowicie skuteczności tej umowy i znaczenia wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym dla ważności tej umowy. O ile bowiem, zgodnie z regulacją art. 251 § 1 Kodeksu spółek handlowych, sam wpis spółki jawnej do rejestru jest wpisem konstytutywnym, to brak jest takiej regulacji co do zmiany umowy spółki. Biorąc równocześnie pod uwagę, że tam, gdzie wpis zmiany umowy ma być konstytutywny, przepisy prawa wyraźnie to przewidują (np. art. 255 § 1 Kodeksu spółek handlowych dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), to brak regulacji dotyczącej konstytutywności wpisu zmiany umowy spółki osobowej przesądza o skuteczności zmiany od chwili podjęcia uchwały o zmianie umowy.
Nie ma również podstaw do uznawania wpisu zmiany umowy za konstytutywny z uwagi na treść art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego. Przepis ten dotyczy bowiem stosowania do tzw. „ułomnych osób prawnych” przepisów o osobach prawnych w ogólności, a nie stosowania wyraźnej i jednoznacznej regulacji o konstytutywności wpisu zmiany umowy do poszczególnych spółek osobowych. W braku bowiem regulacji o konstytutywności wpisu zmiany umowy, wpis ten jest deklaratoryjny.
W tej sytuacji w przedstawionym stanie faktycznym zdający powinien zauważyć, że:
- zmiana umowy spółki nie wymaga wpisu konstytutywnego, a zatem jest ważna i obowiązuje od chwili podjęcia jej w prawidłowej formie, tj. pisemnej, co wymagane będzie z uwagi na treść art. 23 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 77 § 1 Kodeksu cywilnego,
- umowa przewiduje tym samym postanowienia zezwalające na przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej (art. 10 § 1 Kodeksu spółek handlowych),
- wspólnicy spółki wyrazili pisemnie zgodę na to przeniesienie (art. 10 § 2 Kodeksu spółek handlowych).
W tej sytuacji, wobec skuteczności zmiany umowy spółki, zgodności przeniesienia ogółu praw i obowiązków z umową spółki oraz zgody wspólników, dopuszczalne jest przeniesienie ogółu praw i obowiązków na inną osobę. Ponieważ za ogół praw i obowiązków wspólniczka otrzymać ma nieruchomość, co wymaga umowy zamiany, dopuszczalne jest zawarcie tej umowy.

 

Opis istotnych zagadnień do drugiego aktu notarialnego

 

Opis istotnych zagadnień dla Komisji Kwalifikacyjnej do zadania polegającego na opracowaniu drugiego projektu aktu notarialnego
w dniu 6 listopada 2013 r.
W ocenie powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny, zdający powinien w projekcie aktu notarialnego zwrócić uwagę w szczególności na następujące zagadnienia:
1. Projekt aktu notarialnego winien być sporządzony zgodnie ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, w tym z art. 3, art. 7, art. 80, art. 85 i art. 92.
2. Konieczne jest powołanie i opisanie aktu notarialnego, obejmującego niezbędne do zbycia nieruchomości umocowanie prokurenta, reprezentującego spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 1093 Kodeksu cywilnego).
3. W odniesieniu do będących stronami spółki akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędne jest powołanie stosownych uchwał walnego zgromadzenia oraz zgromadzenia wspólników wyrażających zgodę na zbycie i nabycie nieruchomości, względnie powołanie odpowiednio statutu lub umowy spółki, których postanowienia wyłączają konieczność podjęcia takich uchwał (art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 228 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych i art. 229 Kodeksu spółek handlowych).
4. Spółka akcyjna jest państwową osobą prawną. Zgodnie więc z art. 5a i art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, jest obowiązana przedłożyć, obowiązującą w chwili sporządzania aktu notarialnego, zgodę ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości (w tym przypadku zbycie nieruchomości w ramach umów zamiany oraz obciążenie nieruchomości hipoteką). Zgoda ta powinna być wyrażona na czas oznaczony, nie dłuższy niż rok. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego obowiązku jest nieważna, przy czym zgoda ta jest obligatoryjna, bowiem praw z akcji nie wykonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa (art. 5a ust. 3 powołanej wyżej ustawy). Zdający może jednak założyć, że zbywane nieruchomości nie stanowią składnika aktywów trwałych wymienionej spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, o których mowa w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 roku o zasadach wykonywania uprawnień
 przysługujących Skarbowi Państwa (wtedy zgoda ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa byłaby zbędna), jednakże winno to wynikać jednoznacznie z treści projektu aktu notarialnego.
5. Także spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest państwową osobą prawną, jednak z określonego w kazusie stanu faktycznego wynika, że zbywany przez tę spółkę lokal nie jest składnikiem aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, a zatem już z tej przyczyny nie jest objęty wymogiem uzyskania zgody z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa. W konsekwencji spółka ta nie musi posiadać zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości w odniesieniu do zbycia lokalu.
6. W odniesieniu do będącej stroną czynności spółki komandytowo-akcyjnej, niezbędnym jest powołanie w projekcie aktu notarialnego stosownej uchwały walnego zgromadzenia dotyczącej zbycia i nabycia nieruchomości, jak również zgody wszystkich komplementariuszy przewidzianych w art. 146 § 2 pkt 4 oraz art. 43 w zw. z art. 126 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
7. Z treści kazusu wynika, że przedmiotem zbycia są także udziały w części nieruchomości gruntowej, wobec czego, w ramach obowiązku notariusza dotyczącego należytego zabezpieczenia interesów stron, właściwym byłoby powołanie zgody współwłaściciela tej nieruchomości na takie zbycie. Choć orzecznictwo nie jest tu jednolite, to jednak zbycie udziału w części nieruchomości przez jednego ze współwłaścicieli uznawane jest przez jedną z linii orzeczniczych, jako czynność wymagająca zgody pozostałych współwłaścicieli (np. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2013 roku III CZP 8/13).
8. W treści projektowanego aktu notarialnego winny znaleźć się niezbędne pouczenia.
9. Projekt aktu notarialnego powinien zawierać prawidłowo sformułowane wnioski wieczystoksięgowe w oparciu o podstawy wpisu stanowiące, między innymi, wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej.
10. Należy przywołać świadectwa charakterystyki energetycznej, stosownie do art. 5 ust. 3 - 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane lub zawrzeć stwierdzenie, że dla przedmiotowych budynków nie zostały sporządzone takie świadectwa, przy czym w tym ostatnim przypadku należy zawrzeć oświadczenia nabywców, iż nie żądają sporządzenia i przekazania im takich świadectw.
11. W projekcie aktu notarialnego należy odnieść się do kwestii wydania nieruchomości nabywcom (przy ewentualnym uwzględnieniu złożenia stosownych oświadczeń co do poddania się egzekucji w zakresie tych obowiązków, w trybie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego).
12. W projekcie aktu notarialnego powinna być podana wartość rynkowa poszczególnych nieruchomości i prawidłowo wyliczone wynagrodzenie notariusza (przy uwzględnieniu podatku VAT) z podaniem prawidłowych podstaw jego pobrania, przy uwzględnieniu okoliczności, że akt dokumentuje czynności między różnymi osobami, a przy umowie zamiany podstawą wyliczenia wynagrodzenia jest wyższa wartość nieruchomości (art. 5 § 1 i art. 89 § 2 ustawy - Prawo o notariacie oraz § 2 ust. 3 pkt 1 i § 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej), natomiast ustanowienie hipoteki ma na celu zabezpieczenie kredytu udzielonego na działalność gospodarczą (§ 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej).
13. W projekcie aktu notarialnego należy zaznaczyć prawidłowo wyliczone i pobrane opłaty sądowe z podaniem osoby wnoszącej opłatę i sposobu jej uiszczenia oraz podaniem podstawy jej określenia i pobrania (art. 7 § 2 ustawy - Prawo o notariacie, art. 42 i następne ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2001 roku w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych).
14. Projekt aktu notarialnego powinien określać prawidłowo wyliczone kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wskazywać osoby, od których podatek ten został pobrany. Podatek ten powinien być wyliczony zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b, art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz pkt 7 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz pobrany od osób wskazanych jako podatnicy w art. 5 ust. 2 powołanej ustawy.

 

 

 

źródło:MS