Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Notariusz będzie składał elektroniczne wnioski do sądów

Utworzono: poniedziałek, 09, luty 2015 Poprawiono: poniedziałek, 09, luty 2015

Dnia 15 stycznia 2015 r Sejm RP przyjął tekst ustawy po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w tym ustawy o księgach wieczystych i ustawy prawo o notariacie

Poniżej cytujemy najważniejsze zmiany dotyczące zawodu notariusza.

„Art. 6264 . § 1. Notariusz, komornik oraz naczelnik urzędu skarbowego działający jako administracyjny organ egzekucyjny składa wniosek o wpis za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. § 2. Do wniosku, o którym mowa w § 1, dołącza się dokumenty stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej, jeżeli zostały one sporządzone w postaci elektronicznej. § 3. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej niesporządzone w postaci elektronicznej notariusz, komornik oraz naczelnik urzędu skarbowego działający jako administracyjny organ egzekucyjny przesyła sądowi właściwemu do prowadzenia księgi wieczystej w terminie trzech dni od dnia złożenia wniosku o wpis. § 4. W przypadku wniosków składanych przez notariuszy i komorników obowiązek poprawienia lub uzupełnienia wniosku spoczywa odpowiednio na stronie czynności notarialnej lub wierzycielu. O zobowiązaniu wierzyciela do poprawienia lub uzupełnienia wniosku sąd jednocześnie zawiadamia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego komornika, wskazując rodzaj braków formalnych, które uniemożliwiają nadanie wnioskowi prawidłowego biegu.”;

 

po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu: „Art. 37a. Rada izby notarialnej przekazuje niezwłocznie Krajowej Radzie Notarialnej aktualne informacje o notariuszach oraz zastępcach notarialnych. Informacja obejmuje imię i nazwisko notariusza lub zastępcy notarialnego, właściwą izbę notarialną, datę i numer decyzji o powołaniu notariusza lub o jego odwołaniu, datę umieszczenia w wykazie zastępców notarialnych lub skreślenia z tego wykazu.

 

po art. 41 dodaje się art. 41a w brzmieniu: „Art. 41a. § 1. Krajowa Rada Notarialna na podstawie informacji przekazywanych przez rady izb notarialnych, prowadzi w systemie teleinformatycznym listę notariuszy oraz zastępców notarialnych, która zawiera imię i nazwisko, właściwą izbę notarialną, datę i numer decyzji o powołaniu notariusza lub o jego odwołaniu, datę umieszczenia w wykazie zastępców notarialnych lub skreślenia z tego wykazu, a także informacje o zawieszeniu w czynnościach zawodowych.

 

Krajowa Rada Notarialna zapewnia sądom prowadzącym księgi wieczyste dostęp do listy, o której mowa w § 1, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w celu automatycznej weryfikacji notariuszy i zastępców notarialnych. § 3. Krajowa Rada Notarialna zapewnia Ministrowi Sprawiedliwości dostęp do listy, o której mowa w § 1, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. § 4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, minimalną funkcjonalność oraz warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 1, uwzględniając zgodność z minimalnymi wymaganiami i sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) oraz 13 zapewnienie bezpieczeństwa danych, w tym ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.

 

w art. 92: a) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Jeżeli akt notarialny zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa, które może być ujawnione w księdze wieczystej bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz sporządzający akt notarialny, nie później niż w dniu jego sporządzenia, składa wniosek o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Na żądanie strony czynności notarialnej, wniosek zawiera żądanie dokonania w księdze wieczystej także innego wpisu związanego z czynnością notarialną.”, b) po § 4 dodaje się § 41 w brzmieniu: „§ 41 . Złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej przez notariusza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe uważa się za złożenie wniosku przez stronę czynności notarialnej.”.

 

Źródło: Sejm RP http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/2544_u/$file/2544_u.pdf

 

 

Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe wprowadzi ustawa, którą w tym tygodniu powinien uchwalić Sejm.

Utworzono: wtorek, 02, grudzień 2014 Poprawiono: wtorek, 02, grudzień 2014

Wprowadzenie e-usług w zakresie ksiąg wieczystych ma zwiększyć i ułatwić dostęp obywateli i uprawnionych podmiotów do ksiąg wieczystych poprzez udostępnienie drogą elektroniczną informacji zawartych w centralnej bazie. Nowa ustawa wprowadzi obowiązek składania wniosków o wpis drogą elektroniczną. Umożliwi też automatyczne zamieszczanie wzmianek wyłączających rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych. Składający wniosek musi posiadać konto użytkownika w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie wie­czystoksięgowe.

Użytkownikiem tego konta może być tylko osoba fizyczna. W pierwszym etapie wdrażania nowych regulacji będzie to notariusz, komornik sądowy lub naczelnik urzędu skarbowego jako organ egzekucyjny.

Przewiduje się obligatoryjne założenie kont użytkowników dla wszystkich podmiotów, które będą miały obowiązek składania wniosków za pośrednictwem systemu informatycznego.

Zasady zakładania i obsługi kont określi minister sprawiedliwości. Czytaj więcej: 

Singe Market Forum 2014 - Modernizacja dostępu do zawodów regulowanych

Utworzono: piątek, 17, październik 2014 Poprawiono: piątek, 17, październik 2014

W dniach 16 – 17 października 2014 r. w Warszawie odbędzie się czwarta edycja KRAJOWEGO FORUM JEDNOLITEGO RYNKU – SIMFO 2014, które na wzór lat ubiegłych organizowane jest wspólnie przez Ministerstwo Gospodarki wraz z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim.

Tegoroczne Forum rozpoczęło się konferencją w Och-Teatrze w Warszawie w dniu 16 października br. Gospodarzem spotkania, którego motto przewodnie brzmi „Dekada polskiej przedsiębiorczości na jednolitym rynku Unii Europejskiej”, był Wicepremier, Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński, Parlament Europejski reprezentował Pani Posłanka Róża Thun, członkini Komisji PE ds. rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów (IMCO).

Podczas zaplanowanych dyskusji panelowych przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji, związków branżowych, organizacji pozarządowych oraz świata nauki próbowali podsumować okres 10 lat aktywnej obecności polskich przedsiębiorców i obywateli na rynku wewnętrznym UE oraz wskazać co przez ten okres udało się osiągnąć oraz jakie obszary wymagają jeszcze poprawy.

Omawiane były także wyzwania związane z prowadzeniem transgranicznej działalności gospodarczej na rynku wewnętrznym UE. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska zaprezentował raport dot. e-handlu w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Konferencję moderował Pan Paweł Rabiej, Partner Zarządzający Ośrodka dialogu i analiz THINKTANK.

Komisja Europejska, gospodarz drugiego dnia Forum, tj. 17 października br., przeprowadziła warsztaty dot. deregulacji w obszarze dostępu do zawodów regulowanych oraz procesu wzajemnej oceny barier ograniczających dostęp do niektórych z nich.

W warszatatach udził wzięli:

  • Ewa Synowiec, Director of the European Commission Representation in Poland
  • Wojciech Węgrzyn, Undersecretary of State, Ministry of Justice, Poland
  • Adam Szejnfeld, Member of the European Parliament
  • Zbigniew Białek, Deputy Director, Strategy and Deregulation, Ministry of Justice, Poland

Warsztaty zakończyła pani Claire Bury, Director, DG Internal Market and Services, European Commission
Forum moderowała pani Małgorzata Bonikowska,  President, Center for International Relations / Partner, THINKTANK centre for dialogue and analysis

Stanowisko Minsterstaw Sprawiedliwości w sprawie wstrzymania nominacji na urząd notariusza

Utworzono: niedziela, 31, sierpień 2014 Poprawiono: niedziela, 31, sierpień 2014

W odpowiedzi na wystąpienie, przekazane przez Biuro Ministra w dniu 24 lipca 2014 r., dotyczące przyczyn „wstrzymania nominacji osób, które zdały egzamin notarialny w 2013 r.” oraz uzasadnienia posiadania lokalu przez przyszłego notariusza i ponoszenia kosztów wynajmu tego lokalu przed wydaniem decyzji o powołaniu na stanowisko notariusza, Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej uprzejmie informuje, co następuje:

Wnioskiem z dnia 5 maja 2014 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wystąpił o podjęcie uchwały w składzie siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego udzielającej odpowiedzi na następujące zagadnienie prawne: „czy na podstawie art. 10 § 1 i art. 16 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 164) w zw. z art. 106 i art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) izbie notarialnej przysługuje status strony w postępowaniu administracyjnym w sprawach w przedmiocie powołania lub odwołania notariusza?”. Wniosek został zarejestrowany pod sygnaturą II GPS 1/14.

Brak jest przepisów prawa, które przyznawałyby izbom notarialnym status strony w toku postępowania o powołanie na stanowisko notariusza, zaś dotychczasowe rozbieżne orzecznictwo NSA w omawianej kwestii negatywnie wpływa na sytuację prawną i faktyczną osób dopuszczonych do wykonywania zawodu notariusza na podstawie ostatecznej decyzji Ministra Sprawiedliwości.


Decyzja o powołaniu na stanowisko notariusza i wyznaczeniu siedziby kancelarii notarialnej, zgodna z żądaniem wnioskodawcy, jako jedynej strony postępowania, stosownie do art. 130 § 4 k.p.a., podlega wykonaniu nawet przed upływem terminu do wniesienia odwołania, zatem po wydaniu decyzji osoba powołana na stanowisko notariusza może złożyć ślubowanie, odebrać pieczęć, co z kolei implikuje obowiązek uruchomienia kancelarii notarialnej w ciągu 2 miesięcy od tej daty.

Późniejsze uchylenie takiej decyzji przez sąd administracyjny z powodów formalnych (brak udziału izby notarialnej w postępowaniu w charakterze strony) skutkuje brakiem możliwości dalszego wykonywania zawodu do czasu ponownego rozpoznania sprawy i wydania kolejnej ostatecznej decyzji administracyjnej. Mimo więc uruchomienia kancelarii notarialnej, co wymaga istotnych nakładów organizacyjnych i finansowych, osoba uprzednio powołana na stanowisko notariusza utraci swój status, a w związku z tym będzie musiała zwrócić pieczęć urzędową i nie będzie mogła dokonywać czynności notarialnych[1]. Będzie także musiała przekazać na przechowanie, do archiwum właściwego sądu rejonowego dokumenty obejmujące dokonane czynności notarialne oraz księgi notarialne, stosownie do § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym[2].

Podkreślić należy, iż w praktyce taka sytuacja już wystąpiła, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2014 r. (VI SA/Wa 1174/14).

Od odpowiedzi na powołane na wstępie pytanie prawne uzależniony jest dalszy bieg postępowań o powołanie na stanowisko notariusza. W przypadku odpowiedzi twierdzącej będzie zachodziła konieczność zapewnienia izbom notarialnym, jako stronie postępowania, czynnego udziału w postępowaniu (art. 10 § 1 k.p.a.) oraz doręczenia wydanej decyzji (art. 107 § 1 k.p.a.).

Podkreślić należy, iż postanowieniem z dnia 17 czerwca 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie w sprawie sygn. akt II GSK 626/13, toczącej się na skutek skargi kasacyjnej Rady Izby Notarialnej w Krakowie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2012 r.,

sygn. akt VI SA/Wa 1878/12, w sprawie ze skargi Rady Izby Notarialnej w Krakowie na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 2012 r., w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie wniosku o powołanie na stanowisko notariusza i wyznaczenie siedziby kancelarii notarialnej. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał w uzasadnieniu, iż odpowiedź na powyższe pytanie prawne będzie miała wpływ na rozstrzygnięcie sprawy II GSK 626/13.

Mając na uwadze stanowisko NSA, fakt złożenia przez Izbę Notarialną w Krakowie w szeregu sprawach oświadczeń o przystąpieniu do sprawy w charakterze strony oraz zasadę równego traktowania takich samych podmiotów w analogicznych sytuacjach, Minister Sprawiedliwości w toku postępowań administracyjnych o powołanie na stanowisko notariusza, podjął decyzję o wydawaniu w indywidualnych sprawach, w trybie art. 36 k.p.a., postanowień przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 15 października 2014 r.

Podkreślić należy, iż data złożenia przez osobę ubiegającą się o powołanie na stanowisko notariusza egzaminu notarialnego nie ma znaczenia dla wydawania postanowienia o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy. Są one wydawane w toku postępowania administracyjnego w sprawach, w których rady izb notarialnych nadesłały już opinie (zarówno, gdy wydana została negatywna opinia, jak i wówczas, gdy opinia była pozytywna), a wnioskodawca złożył oświadczenie, że nie będzie składał zażalenia na uchwałę rady.

Odnosząc się do kwestii „posiadania” lokalu przez „przyszłego notariusza” i ponoszenia kosztów utrzymania lokalu przed wydaniem decyzji, wskazać należy, iż zgodnie z art. 13 ustawy Prawo o notariacie wniosek o powołanie na stanowisko notariusza powinien zawierać dane o kwalifikacjach osoby zainteresowanej oraz wskazywać lokal przewidywany do prowadzenia kancelarii i termin jej uruchomienia.

Wskazanie lokalu, w którym wnioskodawca zamierza prowadzić kancelarię notarialną stanowi zatem wymóg formalny wniosku o powołanie, zaś rada izby notarialnej w toku postępowania opiniującego uprawniona jest do przeprowadzenia lustracji tego lokalu pod kątem spełnienia wymogów do prowadzenia kancelarii notarialnej.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (tzw. ustawa deregulacyjna) przewidując szereg zmian w ustawie Prawo o notariacie m. in. zniosła asesurę notarialną i wprowadziła nową instytucję zastępcy notarialnego.

Celem tej zmiany było zwiększanie dostępu do zawodu notariusza oraz zrównanie statusu wszystkich osób, które zdały egzamin notarialny. Dotychczas bowiem warunkiem powołania na stanowisko notariusza była praca w charakterze asesora notarialnego co najmniej przez okres 2 lat, przy czym powołanie na asesora notarialnego mogło nastąpić dopiero po przedłożeniu promesy zatrudnienia w kancelarii notarialnej, co uzależniało dostęp do zawodu notariusza od decyzji potencjalnego konkurenta na rynku.

Przedmiotem deregulacji nie była objęta kwestia wymogów formalnych wniosku o powołanie na stanowisko notariusza, a jedynie uprawnień do wykonywania tego zawodu.

Podkreślenia wymaga, iż art. 13 Prawa o notariacie w zakresie wymogu wskazania lokalu przyszłej kancelarii notarialnej we wniosku o powołanie na stanowisko notariusza obowiązuje w niezmienionej postaci od dnia wejścia w życie tej ustawy tj. od dnia 21 kwietnia 1991 r. Od tego czasu jednym z wymogów formalnych, składanego do Ministra Sprawiedliwości, wniosku o powołanie na stanowisko notariusza jest wskazanie lokalu, w którym prowadzona będzie kancelaria notarialna. Wymóg ten nie był dotychczas postrzegany jako bariera w dostępie do zawodu notariusza, nawet wówczas, gdy postępowania o powołanie na to stanowisko trwały zdecydowanie dłużej niż obecnie, z uwagi na udział izb notarialnych jako strony postępowania administracyjnego.

/-/

 

Notariusze też będą składać oświadczenia majątkowe

Utworzono: środa, 11, czerwiec 2014 Poprawiono: piątek, 09, maj 2014

notariatpl-128x128  

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej, zarząd NBP, prezesi sądów, rektorzy uczelni,  notariusze i ich zastępcy, a także strażnicy miejscy i egzaminatorzy na prawo jazdy będą się musieli spowiadać z posiadanego majątku.

articleImage: Notariusze też będą składać oświadczenia majątkoweWłasne

Oświadczenia wszystkich funkcjonariuszy publicznych, także policjantów i prokuratorów, będzie można obejrzeć w internecie.  Takie rewolucyjne zmiany przewiduje przygotowywany przez resort sprawiedliwości projekt ustawy o oświadczeniach majątkowych składanych przez osoby pełniące funkcje publiczne. Na razie jest na etapie uzgodnień wewnętrznych. Ministerstwo podkreśla, że może jeszcze być skorygowany.
– Projekt ma ujednolicić zasady składania oświadczeń majątkowych, co uczyni tę instytucję bardziej przejrzystą. Ma też wprowadzić mechanizmy zapewniające większą skuteczność kontroli ich rzetelności, m.in. zasadą ma być jawność oświadczeń – mówi Patrycja Loose, rzecznik prasowy ministra sprawiedliwości.