Błąd
 • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Deklaracje PCC i SD wreszcie będą wysyłane przez notariuszy elektronicznie

Utworzono: wtorek, 29, grudzień 2015 Poprawiono: środa, 30, grudzień 2015

Od 1 stycznia 2016r. wchodzi w życie nowela do ustawy o PCC, która stanowi w znowelizowanym art. 10: Płatnicy (notariusze) są obowiązani: w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, przekazać w tym terminie, w formie elektronicznej, deklarację o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika, w tym informację o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom.

Ukazało się rozporządzenie wykonawcze http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2015/pozycja/1999
- par. 5 stanowi o obligatoryjnych elementach rejestru podatku (Rep. A),
- par. 7 stanowi o obligatoryjnych elementach deklaracji PCC składanej w ww. formie elektronicznej przez płatnika, w tym dane identyfikujące gminę (w szczególności jej identyfikator rejestru TERYT) oraz oświadczenie płatnika o zgodności podanej kwoty pobranego podatku z kwotami wykazanymi w prowadzonym rejestrze.
Załącznik do rozporządzenia określa deklaracje PCC dot. podatników, a więc nie notariuszy – płatników na publikację właściwej deklaracji czekamy, powinna się ukazać 01.01.2016 r.

Od 1 stycznia 2016r. wchodzi w życie nowela do ustawy o SD, która zawiera identyczną zasadę o przekazaniu przez płatnika w ww. terminie w formie elektronicznej deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika, w tym informację o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom.
Ukazało się rozporządzenie wykonawcze MF http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2015000200401.pdf
- par. 5 stanowi o obligatoryjnych elementach rejestru podatku (Rep. A), w tym o określeniu grupy podatkowej łączącej nabywcę ze zbywcą,
- par. 6 stanowi o obligatoryjnych elementach deklaracji SD składanej w ww. formie elektronicznej przez płatnika, w tym ww. dane identyfikujące gminę (w szczególności jej identyfikator rejestru TERYT) oraz oświadczenie podatnika o zgodności podanej kwoty pobranego podatku z kwotami wykazanymi w prowadzonym rejestrze.

W związku z niniejszymi zmianami wprowadzamy aktualizacje oprogramowania Notaris polegające na:

1. W pierwszej fazie - aktualiazcja danych rejestru Teryt w Notarisie - aktualizacjia dostępna będzie od 31.12.2015 na stronie: http://www.ftp.notaris.notariat.pl/akt3-notaris-beta/Tool_TERYT.exe

a. Pobierz aktualizacje Tool_TERYT.exe - uruchom na komputerze z zainstalowaną aplikacją Notaris, przyciśnij "Aktualizuj gminy i kody TERYT", poczekaj - może to potrwać parę minut,  po ukończeniu powinien pojawić się komunktakt "Ukończono aktualizację gmin z kodem TERYT". Proces aktualizacji przedsyawia poniższa ilustracja.

Uwaga ! Przed wykonaniem aktualizacji zamknij program Notaris i wykonaj kopię bezpieczeństwa bazy danych. Informacja o tworzeniu kopii bezpieczeństwa - http://notariat.pl/program-notaris/pytania-i-odpowiedzi-faq/368-32-jak-wykonac-kopie-bezpieczenstwa-bazy-danych-programu-notaris

b. Uruchom program notaris wejdź do zakładki Klienci  i sprawdz w wyszukiwaniu czy widzisz nowe rekordy danych - gminy np:

 • Żuromin, gmina miejsko-wiejska, żuromiński, MAZOWIECKIE, 1437063, Teryt
 • Piaseczno, gmina miejsko-wiejska, piaseczyński, MAZOWIECKIE, 1418043, Teryt
 • Warszawa, gmina miejska, miasto stołeczne, Warszawa, MAZOWIECKIE, 1465011, Teryt

c. Jeżeli tak to od dnia 01.01.2016 podczas rejestracji czynności i pobieraniu opłat PCC i SD musisz przpisywać nowe rekody danych gminy do pobieranych opłat tak jak jest to pokazane na poniższej ilustracji.

2. Po opubliowaniu przez MF nowych deklaracji PCC / SD udostępmimy kolejną aktualizację programu Notaris pozwalającą na wysyłanie danych zgodnie z nowym rozporządzeniem. Przewidywany termin publikacji aktualizacji nowych eDeklaracji to 15.01.2016. Termin może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych. Do dnia 30.12.2015 MF nie opublikowało jeszcze pełnej dokumentacji zmian technicznych do impordu elektronicznych deklaracji podatkowych.

 

 

Elektroniczne postępowanie wieczysto-księgowe - ruszyły testy

Utworzono: piątek, 27, listopad 2015 Poprawiono: niedziela, 21, luty 2016

Pragniemy poinformować, że w ramach inicjatywy obejmującej współdziałanie Samorządu Notarialnego, Ministerstwa Sprawiedliwości  oraz firm zajmujących się obsługą kancelarii notarialnych: SoftCream Software Sp z o.o., Wolters Kluwer SA rozpoczęliśmy testy aplikacji do składania wniosków Celem tego przedsięwzięcia jest współdziałanie w celu przygotowania jak najlepszych produktów ułatwiających kontakt notariusza z systemem elektronicznej księgi wieczystej (eKW). 

Poniższa informacja rozpoczyna nasz wspólny proces testowania aplikacji przygotowanej przez Ministerstwo.

Ministerstwo Sprawiedliwości od 28 października udostępniło testowy system eKW. Od 1 kwietnia 2016 r. notariusze będą zobowiązani do składania wniosków wieczysto-księgowych (WK) za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. System jest obecnie w fazie przygotowania i będzie stopniowo udostępniany notariuszom do testów. Przygotowane założenia przewidują, że notariusz będzie mógł złożyć elektroniczny wniosek WK na 2 sposoby:

1. Przy użyciu aplikacji lokalnej (np. Notaris, Kancelaria Notarialna, Rejent), w tym trybie wszystkie informacje będą wypełniane przez notariusza bez konieczności ciągłego połączenia z Internetem. Po przygotowaniu jednego lub większej ilości wniosków (np. na koniec dnia pracy) notariusz będzie miał możliwość wysyłania wniosków w formie elektronicznej do systemu eKW (analogicznie jak to się dzieje w przypadku wysyłania kart transakcji do GIIF), następnie notariusz będzie musiał zalogować się na stronie internetowej eKW i podpisać przesłane wnioski swoim kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wnioski można będzie przesyłać w ciągu dnia wielokrotnie, przewiduje się również możliwość wielokrotnego przesyłania tego samego wniosku (nowy wniosek zastąpi wniosek wysłany wcześniej). Taka metoda zapewni największy komfort pracy, jednak cały czas czekamy na zakończenie prac z nią związanych

2. Przy użyciu strony internetowej,– udostępniony zostanie formularz, za pomocą którego będzie można wypełnić i złożyć wniosek do eKW. W naszej ocenie metoda ta będzie uciążliwa i czasochłonna, zmuszająca notariusza do powtórnego wprowadzania danych, które wcześniej zgromadził w reportorium Wymieniony sposób jest już gotowy i udostępniony do testów.

 

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje testowanie systemu, ten etap będzie wyglądał w sposób podany poniżej.

- obecnie udostępniono tylko manualny sposób przesyłania wniosków. Metodę, która umożliwi częściową automatyzację dla notariuszy posiadających systemy obsługi notariatu, Ministerstwo udostępni w terminie późniejszym.

- dostęp do systemu możliwy jest za pomocą specjalnych certyfikatów testowych, które wraz z postępem testowania będą sukcesywnie przekazywane kolejnym grupom notariuszy

- od 2015-11-09 system zostanie udostępniony grupie 5-ciu notariuszy wskazanych przez KRN, którzy mają za zadanie przetestować system w pełnym zakresie jego funkcjonalności i sporządzić odpowiedni raport. W dniu 2015-11-23 raporty przesłane przez testujących notariuszy zostaną podsumowane i przekazane do Ministerstwa Sprawiedliwości, co pozwoli na dokonanie odpowiednich poprawek i uzupełnień w aplikacji EKW.

- od dnia 2015-11-30 dostęp do systemu zostanie rozszerzony o kolejną grupę 50-ciu notariuszy wytypowanych przez izby notarialne. Powinni oni przetestować system w zakresie jego funkcjonalności i sporządzić odpowiednie raporty, które będą przekazywane co dwa tygodnie do Ministerstwa Sprawiedliwości.

- w zależności od ilości i kategorii zgłoszonych przez notariuszy błędów i sugestii, na początku roku 2016 , planowane jest udostępnienie wersji testowej wszystkim notariuszom.

Środowisko testowe

Notariuszom udostępnia się przez Internet testową aplikację zawierającą funkcjonalność umożliwiającą tworzenie i składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej oraz wniosków o założenie księgi wieczystej. Aplikacja ma stanowić część systemu, który obecnie jest wykorzystywany do wyszukiwania ksiąg wieczystych–funkcjonująca jednak  w specjalnie przygotowanym środowisku testowym. 

 

Aplikacja jest dostępna pod adresem: https://branzowa-test-ekw.ms.gov.pl/eukw_branz/menu.do

Aplikacja działa w przeglądarkach: 

- MS Internet Explorer, wer.10 i wyższe,

- Firefox wer. 19 i wyższe, wymagana obsługa protokołu TLS 2.0

- Google Chrome wer. 25 i wyższe

- Opera wer. 12 i wyższe

Środowisko testowe udostępnione notariuszom zawiera:

1. Testową centralną bazę danych ksiąg wieczystych (cbdkw), zawierającą kilkadziesiąt ksiąg wieczystych. Księgi te powinny być wykorzystane we wnioskach o wpis tam, gdzie konieczne jest podanie numeru księgi wieczystej, w której wpis będzie wykonywany. Numery oraz typy ksiąg wieczystych znajdują się w załączniku do niniejszego dokumentu.

2. Testowe Centralne Repertorium Wniosków Elektronicznych, w którym będą rejestrowane złożone wnioski.

3. Testowe środowisko sądowe dla sądu posiadającego w swojej właściwości wskazane księgi wieczyste znajdujące się w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

Testowy sąd ma kod „DIRN”. Ten kod jest prefiksem dla numerów DzKW spraw założonych w sądzie  oraz jest częścią numeru ksiąg wieczystych znajdujących się w testowej cbdkw, będącej we właściwości tego sądu. 

Testowanie aplikacji służącej do tworzenia i składania wniosków o wpis do kw.

Testując aplikacje, notariusz tworzy wniosek i wybiera do niego żądania. W żądaniu notariusz może wnioskować (w zależności od rodzaju żądania):

a) o wpis w księdze wieczystej (lub wielu księgach wieczystych):

- znajdującej  się w testowej cbdkw;

- zakładanej we wniosku złożonym do sądu, jeszcze nierozpoznanym – w tym przypadku trzeba podać sygnaturę DzKW (fikcyjną, nie ma kontroli, czy jest taka sprawa w sądzie);

- zakładanej w innym żądaniu tego samego wniosku (trzeba podać numer żądania);

b) o założenie księgi wieczystej.

Po utworzeniu wniosku notariusz powinien złożyć go testowo (bez podpisywania bezpiecznym podpisem elektronicznym).

Po złożeniu wniosku automatycznie zarejestrują się wzmianki w księgach, których wniosek dotyczy. Ten fakt notariusz będzie mógł sprawdzić przeglądając powiadomienia, wnioski złożone, a także przeglądając księgi wieczyste.

Po złożeniu wniosku automatycznie zarejestrują się w testowym sądzie  pozycje DzKW odpowiadające żądaniom wniosku. O zarejestrowanych pozycjach DzKW notariusz zostanie zawiadomiony powiadomieniem. 

UWAGI

1.Testowy sąd nie jest obsługiwany, sprawy nie są rozpatrywane, nie są dokonywane wpisy.

2. Dane podane we wniosku o wpis w żaden sposób nie muszą odnosić się do zawartości księgi w testowej cbdkw – ważny jest tylko numer księgi, ponieważ dokonywane jest sprawdzenie, czy podana księga istnieje.

3. Jeżeli będzie Państwu zależało na dokonaniu wpisu w wyniku realizacji Państwa wniosku, proszę to zgłosić do DIRS. W miarę możliwości MS wykona wpis.

Robert Śmietanka

Marcin Zręda

Zapraszamy do udziału w Webinariach Forum eIDAS_PL

Utworzono: środa, 25, listopad 2015 Poprawiono: środa, 25, listopad 2015

Forum wymiany wiedzy w zakresie Rozporządzenia eIDAS w Polsce

PIIT wraz z partnerami oraz przedstawicielami administracji publicznej uruchamia platformę komunikacji eIDAS_PL udostępniającą wiedzę oraz umożliwiającą wymanię poglądów, propozycji i doświadczeń z wdrażania zapisów Rozporządzenia eIDAS.

Pierwsze Webinarium rozpocznie się 26 listopada 2015 (czwartek) o godz. 09:15

Więcej informacji:

http://www.piit.org.pl/-/piit-zapraszamy-do-udzialu-w-webinariach-forum-eidas_pl

Egzaminy zawodowe i na aplikacje są jak sinusoida. To błąd

Utworzono: piątek, 20, listopad 2015 Poprawiono: środa, 25, listopad 2015

Obserwuję od lat zmagania z egzaminami na różne aplikacje i egzaminami adwokackimi, radcowskimi czy notarialnymi. Nie chodzi mi jednak o zmagania egzaminowanych, ale tych, którzy tworzą zasady egzaminowania i sami egzaminują. No i jaki z tych obserwacji płynie wniosek? Mamy do czynienia ze zjawiskiem sinusoidalnym. Raz na górze, raz pod górą - ocenia prof. Andrzej Kidyba

Jeżeli w jednym roku zdawalność jest zbyt duża, to można być pewnym, że wkrótce zostanie przykręcona śruba i w kolejnych latach trup będzie słał się gęsto. I odwrotnie, jeżeli w danym roku dużo osób oblewa, pewnie w kolejnych dominować będą łzy szczęścia. To nie są jedynie intuicyjne wnioski, ale pewność, że niepotrzebna cykliczność ma jednak miejsce. Trudno mi to zrozumieć, ale młodym absolwentom studiów czy aplikantom jeszcze trudniej.

W swojej praktyce uniwersyteckiej zawsze dbałem o to, aby nie było "falowania" ocen w zależności od osobistego nastroju, zmieniających się uwarunkowań (np. obniżania poziomu studiujących), oczekiwań studentów itp. O paradoksie, studenci tego właśnie nie lubią. Akceptują wymagania, ale już nie godzą się z falowaniem czy naruszaniem zasady równego traktowania studentów. Bo przecież nie trzeba tej zasady opisywać lub regulować, tak jak to się stało w art. 20 k.s.h., zgodnie z którym wspólników należy traktować tak samo w tych samych okolicznościach. Dlatego polecam zbadanie tego problemu w szczególności Ministerstwu Sprawiedliwości, z departamentem zawodów prawniczych i dostępu do pomocy prawnej na czele. Na przykład w 2010 r. na aplikację radcowską w Polsce zdawało 5396 osób, a zdało 1349, czyli 25 proc. W 2012 r. z kolei zdawało 5900 osób i zdało 2900 osób (50 proc.). No i w końcu w 2015 r. przystąpiło do egzaminu 4636 osób, zdało 1590, co jest równe 34 proc.


W tym roku egzaminy na aplikację adwokacką i radcowską wypadły więc bardzo słabo (choć nie tak słabo jak w 2010 r.). To znaczy, że, jak w starym dowcipie, skoro zwalniają, to będą zatrudniać. W przyszłym roku może będzie łatwiej. W tym roku egzaminy zawodowe do łatwych nie należały.

Na potwierdzenie tego, że mamy odbijanie od ściany do ściany, niech jednak posłuży przykład właśnie egzaminów zawodowych. Tym razem sięgnę do egzaminu notarialnego jako egzemplifikacji problemu. Na egzaminie notarialnym, który odbył się 9 września 2015 r., zdający mieli za zadanie opracować projekt aktu notarialnego statutu spółki komandytowo-akcyjnej z uwzględnieniem parametrów zawartych w kazusie. Najkrócej ujmując, osoba fizyczna (ZM) i spółka z o.o. jako komplementariusz oraz dwie osoby fizyczne (JN i TP) jako akcjonariusze zamierzali założyć spółkę komandytowo-akcyjną. ZM, JN i TP są wspólnikami spółki z o.o. i członkami jej zarządu.


Już sam pomysł, aby na tapetę wziąć spółkę komandytowo-akcyjną, wydał mi się podejrzany. Spółka ta jest konstrukcją trudną ze względu na złą redakcję przepisów, rodzących mnóstwo wątpliwości interpretacyjnych. Do tego przedmiotem egzaminu była szczególna konstrukcja tej spółki, którą w Niemczech nazywa się „GmbH & Co KaA”. W Polsce nazwalibyśmy ją „spółka z o.o. i spółka” spółka komandytowo-akcyjna. Jej charakter jest złożony. Stanowi ona połączenie elementów osobowych i kapitałowych, właściwie dwóch żywiołów – spółki jawnej i spółki akcyjnej (mimo nazwy „komandytowości” tu nie ma).


Nie zapominajmy też, że dokonano skutecznego „zamachu podatkowego” na te spółki. Za wzmożone zainteresowanie ze strony rynku musiały one bowiem zapłacić zmianą systemu opodatkowania na taki, jaki obowiązuje osoby prawne, mimo że spółka komandytowo-akcyjna osobą prawną nie jest. Pomijam tu też kwestię, że przez to musi nastąpić (skoro miał miejsce wschód) zmierzch tej formy prawnej. Fiskus nie pomyślał, że lepiej wyciągnąć coś z czegoś, niż nic z niczego.
Wróćmy jednak do egzaminu. Już samo postawienie problemu sygnalizowało, że tym razem na egzaminie notarialnym ma być ciężko. Nie chcę rozwijać wszystkich zagadnień, których stopień trudności jest poważny (może za poważny na egzamin), ale należy pamiętać, że duża część aplikantów z taką formą spółki mogła nie mieć po prostu do czynienia. Ale niewykluczone, że to słaby argument.


Sprawą, która mogła położyć egzaminowanych, był problem tzw. czynności prawnych z samym sobą, zagadnienie ze swej istoty trudne. Bo jakie przepisy stosować, gdy regulacji jest brak (pomijam art. 210 par. 2 i 379 par. 2 k.s.h.)? Czy do organów stosować per analogiam art. 108 k.c., czy może należy postąpić jeszcze inaczej? Czy możemy stosować art. 210 par. 1 k.s.h., w którym mowa jest o umowie między spółką a członkami zarządu? Niewątpliwie chodzi o umowy, w których członek zarządu występuje w jakiejkolwiek roli, np. jako wspólnik, czyli poza zakresem swoich kompetencji w spółce. Czy jednak podpisanie statutu spółki komandytowo-akcyjnej jest umową między wspólnikami? A jeżeli nie, to dlaczego miałby mieć tu zastosowanie art. 210 par. 1 k.s.h.?


Z umową spółki komandytowo-akcyjnej (podobnie jak akcyjnej) mamy do czynienia nie z chwilą podpisania statutu, lecz dokonania wszystkich czynności związanych z zawiązaniem spółki (podpisanie statutu, złożenie stosownych oświadczeń, objęcie akcji itd.). Autorzy „kejsu” założyli bez żadnych wątpliwości, że chodzi o „osoby zawierające umowę”. A przecież chodzi o osoby podpisujące statut. Nie rozważając dalej wątpliwości, można było stwierdzić, że notariuszom (przyszłym, niedoszłym – wybrać właściwe) przygotowano niespodziankę. Jak się okaże, niejedyną. W wymaganiach egzaminacyjnych znalazła się również konieczność określenia minimalnej wartości wkładów pieniężnych, jakie mają być wniesione przy sporządzeniu statutu. Kapitał zakładowy został określony na poziomie 400 tys. zł, gdy wspólnicy JN i TP wnosili wkłady pieniężne w wysokości po 150 tys. Oprócz tego wnoszony był wkład niepieniężny.

Zdaniem komisji kwalifikacyjnej odpowiedź powinna brzmieć: „z uwagi na treść art. 309 par. 3 i 4 k.s.h. powinno nastąpić pokrycie co najmniej 100 tys. zł wartości kapitału zakładowego przy zawiązaniu spółki”. A tu figa z makiem.
Czemu są poświęcone przywołane przez komisję kwalifikacyjną art. 309 par. 3 i 4? Zgodnie z tym pierwszym przepisem „Akcje obejmowane za wkłady niepieniężne powinny być pokryte w całości nie później niż przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki. Akcje obejmowane za wkłady pieniężne powinny być opłacone przed zarejestrowaniem spółki co najmniej w jednej czwartej ich nominalnej wartości”. Natomiast zgodnie z par. 4 tego przepisu „Jeżeli akcje są obejmowane wyłącznie za wkłady niepieniężne albo za wkłady niepieniężne i pieniężne, wówczas kapitał zakładowy powinien być pokryty przed zarejestrowaniem co najmniej w jednej czwartej jego wysokości, określonej w art. 308 par. 1”.


Zestawienie tych dwóch przepisów prowadzi do wniosku, że punktem odniesienia są: wartość nominalna akcji bądź kwota 100 tys. zł jako minimalna wartość kapitału zakładowego. W spółce komandytowo-akcyjnej punktem odniesienia będzie jednak kwota 50 tys. zł, bo tyle wynosi minimalna wartość kapitału zakładowego spółki. Innymi słowy odnosimy się do wartości nominalnej akcji pieniężnych, albo (par. 4) do kwoty 12,5 tys. zł. Relacja między par. 3 i art. 4 jest taka, że gdyby suma wkładów pieniężnych miała być niższa niż minimalna, tj. 50 tys. zł, to wówczas należałoby wnieść jedną czwartą tego minimalnego kapitału (12,5 tys. zł). Jeżeli zaś suma wkładów pieniężnych przewyższa to minimum (a taka sytuacja ma miejsce w opisywanym przypadku), to zastosowanie ma tylko par. 3 art. 309 k.s.h. Nie należy stosować par. 4, a jedną czwartą należy liczyć od wartości nominalnej akcji pieniężnych. Oznacza to, że wspólnicy powinni wnieść co najmniej po 37,5 tys. zł (tyle wynosi jedna czwarta wartości nominalnej ich obejmowanych akcji – 25 proc. ze 150 tys. zł), a nie co najmniej 100 tys. zł, jak twierdzi komisja. Nawet gdyby chcieć stosować art. 309 par. 4 k.s.h., to nie odnosi się on przecież do 25 proc. kapitału zakładowego spółki w ogóle, ale do wysokości określonej w art. 308 par. 1 k.s.h., tj. 25 proc. ze 100 tys. zł (w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej 25 proc. z 50 tys. to kwota 12,5 tys. zł).

Życzę egzaminowanym sukcesów przy odwołaniach i w razie czego pozostaję do dyspozycji.

 

 

 

 

Archiwizacja aktów i ksiąg notarialnych

Utworzono: czwartek, 05, listopad 2015 Poprawiono: poniedziałek, 09, listopad 2015

Koniec roku jest okresem sprzyjającym do okresowego wykonania obowiązku wynikającego z Prawa o notariacie - konieczności archiwizowania oryginałów aktów i ksiąg notarialnych.

Od wielu lat jak co roku pomagamy naszym Klientom w zachowaniu tego obowiązku.

W związku z tym przyjmujemy zamówienia na realizację zlecenia archiwizacji wynikającej z  art.90 ustawy z dnia 14.02.1991r. Prawo o notariacie w zw. z & 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.04.1991r. w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym.

Przekazaniu podlegają oryginały aktów, testamentów i protokołów, odpisy dokonanych protestów, księgi notarialne ( repertorium A i repertorium P ) oraz skorowidz osób biorących udział w czynności notarialnej.

 

 

 

Procedura  i zasady przekazywania oryginałów aktów notarialnych oraz ksiąg notarialnych  do archiwum ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego

 1. Zgodnie z art.90  ustawy  z dnia 14.02.1991r. prawo o notariacie w zw. z & 7  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.04.1991r. w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym -  przekazaniu podlegają oryginały aktów , testamentów i protokołów, odpisy dokonanych protestów, księgi notarialne ( repertorium  A i repertorium P )  oraz skorowidz alfabetyczno – numerowy.
 2. Oryginały aktów notarialnych  powinny być oprawione w tomy.
 3. Każdy tom  na grzbiecie powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko notariusza , rok,  numer tomu i numery  Rep. A od…- do… . Na zewnętrznej przedniej obwolucie każdego tomu musi być podany rok i numer tomu. Powyższe informacje  muszą być sporządzone czytelnie i techniką trwałą.
 4. Każda  strona  ( nie kartka )  łącznie z załącznikami musi być ponumerowana  na zewnętrznym górnym rogu.
 5. Na ostatniej stronie każdego tomu należy wpisać „ tom X zawiera ….. ponumerowanych stron „Poniżej data i czytelny podpis notariusza lub pieczęć imienna z parafą.
 6. Księgi notarialne – Repertoria A i P  oraz skorowidze alfabetyczno – numerowe powinny być opisane tak samo jak oryginały aktów notarialnych z tym , że informacja z pkt. 5 powinna   być  umieszczona na ostatniej zapisanej stronie. 
 7. Spis zdawczo – odbiorczy  ( załącznik nr. 1 ) i protokół przekazania (załącznik nr. 2 ) o tożsamej treści należy  sporządzić po  4  egzemplarze   w formie komputerowej oraz po 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.
W ramach naszej usługi oferujemy:
 • Archiwizację dokumentów według powyższej procedury
 • Dodatkowo digitalizację ksiąg notarialnych i dokumentów i przekazanie ich w formie elektronicznej
 • Organizację transportu i dostarczenie dokumentów do Sądu.

 

Szacunkowe koszty archiwizacji to:

1. Oprawa aktów notarialnych/ skorowidzy/ksiąg notarialnych w tomy 3-5 cm - 70-80 zł netto /  1 tom

2. Przygotowywanie protokołów - 20-25 zł netto / 1 tom

3. Digitalizacja do formatu PDF - 35-45 zł netto / 1 tom

Kosztorys i umówę o realizację zadania przygotowujemy indywidualnie. 

 

Kierownik sekcji archiwizacji Notariat.pl 

Longina Śniecikowska

kontakt tel. 22 867-80-00 lub za pośrednictwem formularza.