Błąd
 • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Komunikat w sprawie egzaminu notarialnego w 2016 r.

Utworzono: czwartek, 11, luty 2016 Poprawiono: czwartek, 11, luty 2016

Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 74 § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.) wyznaczył termin egzaminu notarialnego na dni 6 – 8 września 2016 r.

 Źródło: MS.GOV.PL

Brak obowiązku składania deklaracji PCC-2 i SD-2, gdy notariusz nie pobrał podatku

Utworzono: wtorek, 02, luty 2016 Poprawiono: czwartek, 04, luty 2016

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że notariusz, jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn, nie ma obowiązku składania deklaracji PCC-2, SD-2 za miesiąc, w którym nie miał obowiązku poboru podatku. Za okres, w którym notariusz nie miał obowiązku poboru podatku od czynności cywilnoprawnych lub podatku od spadków i darowizn, może być złożona deklaracja PCC-2 lub SD-2, tzw. „zerowa", z wykazaną  kwotą pobranego podatku i podatku do wpłaty równą „0" (zero). W takim przypadku, płatnik uzupełnia sekcję E deklaracji PCC-2 lub SD-2 wybierając z listy rozwijanej dowolną gminę ( można wskazać również rzeczywiste gminy wynikające z wykonanych i zwolnionych od podatków czynności)  ,i wpisując wartość „0" w pozycjach: „Łączna kwota podatku należnego" i „Numery repertorium A". 

Źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl/

 

Elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem

Utworzono: czwartek, 28, styczeń 2016 Poprawiono: czwartek, 28, styczeń 2016

Notariusze będą poświadczać dokumenty elektroniczne.

Ustawa – Prawo o notariacie  Art. 97. § 2. Elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Elektronicznego poświadczenia nie opatruje się pieczęcią notariusza.

Poniżej wyjaśniamy podstawowe pojęcia podpis odręczny, podpis elektroniczny, zaawansowany podpis elektroniczny oraz pieczęć elektroniczna.

 

 

Materiały udostępnione przez https://www.yammer.com/eidaspl/#/home / Michał Tabor

 

Uwierzytelnianie w eIDAS to nie jest składanie podpisu elektronicznego

Utworzono: czwartek, 14, styczeń 2016 Poprawiono: czwartek, 14, styczeń 2016

Motywacja

W wielu opracowaniach traktujących o eIDAS błędnie traktuje się definicję uwierzytelniania przypisując ją do stosowanych w Polsce terminów uwierzytelnionych dokumentów. W wyniku tego powstają określenia niezgodne z rozporządzaniem eIDAS tj. dokument uwierzytelniony podpisem elektronicznym, co nie jest ani zgodne z przytoczoną normą prawną, nie jest zgodne z normami technicznymi i nie odpowiada rzeczywistemu zastosowaniu mechanizmów uwierzytelniania. Niniejszy dokument ma wyjaśnić nieścisłości i przeciwdziałać niewłaściwemu stosowaniu definicji uwierzytelniania w krajowych normach prawnych i dokumentach.

Definicja uwierzytelniania

Zgodnie z definicją eIDAS „uwierzytelnianie” oznacza proces elektroniczny, który umożliwia identyfikację elektroniczną osoby fizycznej lub prawnej, lub potwierdzenie pochodzenia oraz integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;

Warto w tym kontekście zrozumieć zapoznać się także z angielską definicją uwierzytelniania w rozporządzeniu eIDAS, która bazuje na definicji technicznej znajdującej się odpowiednich normach.

Normy techniczne na bazie których tworzono definicje rozporządzenia eIDAS definiują uwierzytelnianie lub uwierzytelnienie w następujący sposób:

 • Uwierzytelnienie podmiotów (ang. entity authentication) PN-I-02000

  • 3.3.104 Potwierdzenie, że podmiot (3.9.074) jest tym, za kogo się podaje.

 • Uwierzytelnianie (ang. authentication) PN-ISO/IEC 2382-8.2.2001

  • 08.01 .I1 Działanie weryfikowania deklarowanej tożsamości jednostki.

 • Uwierzytelnianie ISO 11166-1

  • Proces stosowany między nadawcą a odbiorcą dla zapewnienia integralności danych i uwierzytelnienia źródła ich pochodzenia.

Podstawowe fakty na bazie definicji

Definicja uwierzytelniania w eIDAS została podzielona na dwie niezależne części

 • Uwierzytelnianie oznacza proces elektroniczny, który umożliwia identyfikację elektroniczną osoby fizycznej lub prawnej

lub

 • Uwierzytelnianie oznacza proces elektroniczny, który umożliwia potwierdzenie pochodzenia oraz integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Niniejszym dokumencie będziemy głownie zajmowali się drugą częścią definicji, ze względu na fakt iż pierwsza nie budzi wątpliwości i niezgodności.

Jednocześnie należy wskazać iż druga część definicji uwierzytelniania z eIDAS jest kalką definicji określonej w normie ISO 11166-1

Wszystkie normy prawne i techniczne dotyczące eIDAS wskazują, iż uwierzytelnienie jest procesem lub działaniem. Celem tego działania jest potwierdzenie identyfikacji lub potwierdzenie integralności i źródła pochodzenia. Normy techniczne nie mówią jak ten proces potwierdzania ma być realizowany. W normie ISO 11166-1 wyraźnie wskazane jest uczestnictwo strony odbierającej dane w procesie uwierzytelniania. Natomiast w normie PN-ISO/IEC 2382 proces uwierzytelniania jest związany z procesem weryfikacji deklarowanej tożsamości.

Dlaczego podpisanie nie jest uwierzytelnianiem

Celem złożenia podpisu elektronicznej jest dostarczenie informacji pozwalających na określenie mojego autorstwa. W tym miejscu warto zawęzić rozważania do zawansowanego podpisu elektronicznego, ponieważ w kontekście eIDAS tylko on umożliwia ustalenie tożsamości podpisującego oraz zapewnia późniejszą rozpoznawalność zmiany podpisanych danych.

Dokument, który podpisuję zawansowanymi podpisem elektronicznym opatruję danymi które w przyszłości pozwolą na potwierdzenie jego źródła pochodzenia (autentyczność) oraz w przyszłości pozwolą na potwierdzenie jego integralności. Natomiast ponieważ celem jest jego przekazanie innej osobie, pozostawienie jako dowód w sprawie to badanie integralności podpisanego dokumentu a także źródła jego pochodzenia będzie należało do osoby, która ma podjąć późniejsze czynności prawne na bazie tego dokumentu, innymi słowy ma zaufać temu dokumentowi.

To właśnie proces w którym musimy zaufać dokumentowi, proces realizowany przez stronę ufającą jest uwierzytelnianiem, którego składowymi jest weryfikacja certyfikatu, walidacja podpisu, identyfikacja osoby podpisującej na podstawie certyfikatu a także weryfikacja integralności.

 

Przykład KRS

Warto w tym miejscu zobaczyć to na przykładzie stosowanego w polskim prawie mechanizmu pieczęci elektronicznej w odpisach z Krajowego Rejestru Sądowego. Odpisy w celu zabezpieczenia jego wartości dowodowej są opatrywane numerem odpisu. Numer ten stanowi w rzeczywistości pieczęć elektroniczną pozwalającą na potwierdzenie autentyczności i integralności odpisu KRS.

Proces uwierzytelnienia takiego odpisu KRS jest realizowany przez stronę ufającą, która w celu potwierdzenia jego autentyczności może sprawdzić w systemie głównym za pomocą przekazanego numeru czy w rzeczywistości dany odpis został wydany. Uzyskanie kopii odpisu z sytemu KRS w rzeczywistości potwierdza jego autentyczność, bo potwierdza że dokument ma źródło pochodzenia w systemie KRS. Jednocześnie uzyskanie z systemu źródłowego kopii dokumentu KRS pozwala na potwierdzenie jego integralności, poprzez porównanie treści obu dokumentu (co może być żmudne, ale możliwe).

 

To czym jest podpis elektroniczny

Jeżeli zaawansowany podpis elektroniczny nie stanowi uwierzytelnienia dokumentu, to co czym jest.

 1. Zaawansowany podpis elektroniczny są to dane dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi (definicja podpisu)

 2. Zaawansowany podpis elektroniczny zawiera dane umożliwiające ustalenie tożsamości (art. 26)

 3. Zaawansowany podpis elektroniczny zawiera dane umożliwiające rozpoznanie zmiany podpisanych danych (art. 26)

A co za tym idzie zaawansowany podpis elektroniczny umożliwia uwierzytelnienie przez stronę ufającą danych (podpisywanych) z wykorzystaniem danych opisanych w punktach 1-3 powyżej.

W czym tkwi błąd

eIDAS jest rozporządzeniem napisanym na nowo i bazującym na definicjach mających źródło w normach technicznych. Nie wolno nam odnosić tego słownictwa do zakorzenionych w polskiej administracji definicji uwierzytelnienia dokumentu – są to osobne i niezależne obszary definicyjne.

Dlatego też w żadnym wypadku NIE MOŻEMY stosować w dokumentach i przepisie prawa stwierdzenia „dokument uwierzytelniony podpisem”. Dokument może być podpisany, opatrzony podpisem lub zawierać dołączony podpis.

 

Podsumowanie

Uwierzytelnianie jest procesem wykonywanym przez stronę ufającą samodzielnie lub z wykorzystaniem zewnętrznych usług tj. weryfikacja, walidacja. Natomiast podpis elektroniczny umożliwia wykonanie przez stronę ufającą tego procesu dostarczając dane potwierdzające źródło pochodzenia i dane pozwalające na rozpoznanie zmian podpisanych danych.  

 

Niniejszy dokument jest roboczy i służy wypracowaniu stanowiska. Jego krytyka ma służyć wypracowaniu najlepszej rekomendacji dla stosowania podpisu elektronicznego w Polsce i usunięcia barier w zrozumieniu podpisu na poziomie legislacyjnym i jego stosowania.

 

Warszawa 2015-12-02

Michał Tabor

Uwagi mile widziane w ramach Forum eIDAS_PL na http://yammer.com/eidas_pl  

Informacja o aktualizacjach w programie Notaris w 2016 roku

Utworzono: środa, 13, styczeń 2016 Poprawiono: środa, 13, styczeń 2016

W związku z licznymi Państwa zapytaniami w sprawie koniecznych aktualizacji programu Notaris związanych ze zmianami przepisów prawa w latach 2015-2016 informuję:

1. Firma nasza zapewni wszelkie niezbędne aktualizacje w zakresie jaki jest wymagany zmianami przepisów prawnych między innymi: 

a. wprowadzeniem nowych deklaracji statystycznych MSNot 24

b. wprowadzeniem obowiązku przesyłania do MF deklaracji PCC i SD w formie elektronicznej

c. zapewnieniem możliwości przesyłania elektronicznych wniosków do eKW

2. O wszystkich aktualizacjach powiadamiamy naszych klientów za pośrednictwem publicznie dostępnego biuletynu, który znajduje się na stronie http://notariat.pl/program-notaris/informacje oraz na spronie fpołecznościowej Facebook pod adresem https://www.facebook.com/notariatPL/. Zachęcamy jednocześnie do korzystania z informacji opisanych w formie najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na stronie http://notariat.pl/program-notaris/pytania-i-odpowiedzi-faq

3. Na życzenie możemy również przesyłać informacje za pomocą poczty elektronicznej. W tym celu należy wypełnić formularz kontaktowy i podać swój adres e-mai. Formularz kontaktowy znajduje sie na stronie: http://notariat.pl/component/rsform/form/4-kontakt-z-serwisem-notariat-pl

 

Robert Śmietanka