Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Podpisywanie plików - kwalifikowany podpis elektroniczny

Utworzono: środa, 24, sierpień 2016 Poprawiono: środa, 24, sierpień 2016

Materiały na temat narzędzi służących do składania i weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronucznego.

 

 

Acrobat XI: podpisywanie dokumentów PDF

 

 

 

Notaris eKW - Propozycje merytoryczne do wykorzystania w praktyce notarialnej przy składaniu wniosków wieczystoksięgowych

Utworzono: czwartek, 14, lipiec 2016 Poprawiono: czwartek, 21, lipiec 2016

Informujeemy, że w dniu 14 lipca 2016 r. w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy okres funkcjonowania EKW. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej i Departamentu Legislacyjnego MS oraz przedstawiciele Krajowej Rady Notarialnej. Efektem ww. spotkania były przekazane samorządowi notarialnemu przez przedstawicieli resortu sprawiedliwości propozycje merytoryczne, do wykorzystania w praktyce notarialnej w zakresie tworzenia wniosków do eKW.

 

1. Do jednego aktu notarialnego powinien być składany jeden wniosek za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, nawet jeżeli akt notarialny dotyczy ksiąg wieczystych znajdujących się we właściwości różnych wydziałów ksiąg wieczystych. W przypadku, gdy wniosek dotyczy ksiąg wieczystych z różnych wydziałów, zostanie on automatycznie przekazany do właściwych wydziałów. 

2. Rejestracja żądań:

a) Wpisy do kilku działów jednej KW należy rejestrować w jednym żądaniu (Żądanie wpisu / zmiany / wykreślenia w księdze istniejącej)

b) Założenie księgi wieczystej w wyniku odłączenia części nieruchomości z jednej lub kilku ksiąg wieczystych należy wykonywać jednym żądaniem (Żądanie założenia KW w wyniku odłączenia z jednej lub kilku KW)

c) Wyodrębnienie lokalu i założenie dla niego nowej księgi wieczystej należy wykonywać jednym żądaniem (Żądanie założenia KW w wyniku wyodrębnienia lokalu). Nie ma potrzeby rejestrowania dodatkowo Żądania wpisu / zmiany / wykreślenia wpisów współobciążających więcej niż jedną KW oraz wpisu / zmiany / wykreślenia wpisów dla nieruchomości wspólnej, z której wyodrębniono lokale w celu zmiany udziałów w dziale II księgi budynkowej.

d) Odłączenie części nieruchomości z jednej lub kilku ksiąg wieczystych i przyłączenie do istniejącej księgi wieczystej należy rejestrować w jednym żądaniu (Żądanie odłączenia części lub całości nieruchomości i przyłączenia do istniejącej KW)

e) Wpisy współobciążające więcej niż jedną księgę wieczystą należy rejestrować w jednym żądaniu (Żądanie wpisu / zmiany / wykreślenia wpisów współobciążających więcej niż jedną KW oraz wpisu / zmiany / wykreślenia wpisów dla nieruchomości wspólnej, z której wyodrębniono lokale). Każde żądanie powoduje rejestrację w sądzie odrębnej pozycji Dziennika KW, stosowanie się do powyższych sugestii sprawi, że nie będą rejestrowane niepotrzebne pozycje DzKW., które sąd musi zakreślać.

3. Numer Rep. A wpisany we wniosku składanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i wypisie aktu notarialnego powinien być taki sam. Wpisywanie różnych numerów uniemożliwia automatyczne powiązanie wniosku i wypisu z aktu notarialnego w systemie sądowym. Chodzi o to aby podawać numer Rep. A aktu, a nie numer Rep. A wypisu, a ponadto podawać go w pełnej formie, tak jak na akcie, np. 100/2016, a nie 100. 

4. W piśmie przewodnim wysyłanym wraz wypisem z aktu notarialnego sugeruje się wskazanie nr Rep. C oraz pozycji Dz.KW., pod którymi wniosek został złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i zarejestrowany (np. Kancelaria Notarialna ... przesyła wypis aktu not. Rep A. ... do wniosku złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o nr Rep. C ..., do którego zarejestrowano pozycje Dz.KW. nr ....). Jeżeli z wypisem aktu notarialnego nie jest przesyłane pismo przewodnie, sugeruje się dołączenie do niego potwierdzenia złożenia wniosku, z podanymi numerami Rep. C i pozycji Dz.KW.

5. Wypełnianie danych adresowych: - dla placu, alei należy wpisywać przedrostki pl./al./ itp.

Notaris eKW - Ogólne zasady dotyczące dopuszczalnych znaków diakrytycznych

Utworzono: wtorek, 12, lipiec 2016 Poprawiono: wtorek, 12, lipiec 2016

We wniosku elektronicznym mogą być używane wniosku notariusza jedynie dopuszczalne znaki pisarskie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz.U. z 29.11.2013 pozycja 1411) tzn.

notaris ekw wykaz dopuszczalnych znakow pisarskich

System eKW przygotowany przez MS nie dopuszcza znaków pisarskich spoza zakresu. Wniosek przygotowany w aplikacji zewnętrznej i dostarczony do EUKW nie może zawierać znaków pisarskich spoza zakresu.

 

 

 

Informacje KRN w sprawie certyfikatów dostępowych, ograniczenia działania ksiąg wieczystych i listy notariuszy i zastępców notarialnych.

Utworzono: sobota, 25, czerwiec 2016 Poprawiono: wtorek, 12, lipiec 2016

I. Certyfikaty dostępowe.

W odpowiedzi na pisemne zapytanie Krajowej Rady Notarialnej kierowane do Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości w piśmie z dnia 29 kwietnia 2016 r. L.dz.04/160/16 dotyczące certyfikatów produkcyjnych dla notariuszy, zastępców notarialnych i emerytowanych notariusz, wykorzystywanych od dnia 01 lipca 2016 r. do składania wniosków o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przekazuję niniejszym kolejne informacje uzyskane na spotkaniu w DIRS w dniu 17 czerwca 2016 r.

1. Notariusze, którzy nie uzyskali dotychczas certyfikatu umożliwiającego składanie wniosków o wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych i certyfikatu takiego nie uzyskają przed dniem 01 lipca 2016 r. pomimo złożenia wniosku do Ministra Sprawiedliwości, zmuszeni będą poddać się procedurze przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2016 r. przywołanym w pkt 1. Oznacza to, że nawet jeżeli obecnie złożą wniosek o założenie konta umożliwiającego otrzymanie certyfikatu wykorzystywanego do składania wniosków o wpis do księgi wieczystej, to z uwagi na datę wejścia w życie ww. rozporządzenia (01 lipiec 2016 r.) jego procedowanie rozpocznie się 01 lipca 2016 r.

Notariusze uzyskują certyfikaty produkcyjne z okresem ważności co najmniej 1 roku, nie dłuższym jednak jak 2 lata.

2. Zastępowanie notariusza przez notariusza nie będzie wymagało dodatkowych działań.

Każdy użytkownik, w tym przypadku notariusz, działa na własnym certyfikacie (czyli na własnym koncie) i podpisuje wniosek swoim podpisem kwalifikowanym. Fakt, że notariusz działa w zastępstwie innego notariusza będzie zaznaczony w akcie notarialnym. Dla systemu EKW istotne jest tylko to, że notariusz zastępujący jest użytkownikiem uprawnionym do składania wniosku w epw.

3. Emerytowani notariusze mogą złożyć wniosek o założenie konta w trybie przewidzianym w ww. rozporządzeniu, a zatem będą one procedowane od dnia 01 lipca 2016 r. Emerytowany notariusz założone będzie miał tylko jedno konto. Po założeniu konta wydawany jest certyfikat dostępowy na okres jego ważności, niezależnie od miejsca wykonywania zastępstwa.

4. Zastępcy notarialni, w tym także asesorzy notarialni do dnia 23 sierpnia 2016 r., zakładają jedno konto, podobnie jak emerytowani notariusze, w trybie przewidzianym w ww. rozporządzeniu, a zatem będą one procedowane od dnia 01lipca 2016 r. Po założeniu konta zastępcy notarialni uzyskują certyfikat na okres jego ważności, niezależnie od miejsca wykonywania zastępstwa i trybu jego wyznaczenia. Natomiast dostęp do konta zastępcy notarialni uzyskują poautomatycznej weryfikacji danych. Przy nowym zastępstwie, zastępca notarialny zobowiązany jest każdorazowo wystąpić o dostęp do konta.

Ponieważ wniosek emerytowanego notariusza oraz zastępcy notarialnego ozałożenie konta zawierać ma także jego oświadczenie o ich wyznaczeniu do zastępowania notariusza i wskazywać dane kancelarii (§ 3 ust.3 rozporządzenia), dane pierwszej z tych kancelarii uwidocznione będą na ich certyfikacie i będą mogły być zmieniane przez użytkownika w trybie on-line.

W celu ułatwienia procedury składania wniosków o założenie konta DIRS zamierza opracować formularze, które udostępni na stronie Rejestrów Notarialnych.

Według informacji DIRS, w początkowym okresie stosowania rozporządzenia należy liczyć się, że na wydanie certyfikatu trzeba będzie oczekiwać około 14 dni.

II Ograniczenie działania elektronicznych ksiąg wieczystych.

Uprzejmie proszę o uwzględnienie informacji DIRS przekazanej na spotkaniu 17 czerwca 2016 r., że w dniu 30 czerwca 2016 r. od godziny 15.30 wyłączony zostanie dostęp do elektronicznych ksiąg wieczystych, stąd mogą powstać

ograniczenia w przyjmowaniu wniosków wieczystoksięgowych przez sekretariaty ksiąg wieczystych.

III Lista notariuszy i zastępców notarialnych.

1. W związku z wątpliwościami podnoszonymi przez część rad izb notarialnych z jednoznacznym ustaleniem zdarzenia, od którego uzależnione jest umieszczenie notariusza na liście notariuszy i zastępców notarialnych, o której mowa w art. 41a ustawy – Prawo o notariacie i skreślenie z tej listy, KRN wystąpiła do Departamentu Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości o zajęcie stanowiska w tym temacie.

2. Z uwagi na brak jednoznaczności zapisu art. 37a ustawy Prawo o notariacie, KRN na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2016 r. wyraziła pogląd, że dane dotyczące daty i numeru decyzji o powołaniu notariusza lub o jego odwołaniu powinny być uzupełnione przez rady izb notarialnych w stosunku do wszystkich notariuszy, a nie tylko powołanych po dniu wejścia w życie przepisu art. 37a ustawy Prawo o notariacie.

3. Pomimo, że lista notariuszy i zastępców notarialnych, o której mowa w art. 41a ustawy Prawo o notariacie nie przewiduje jej dla emerytowanych notariuszy, abymogli oni uzyskać dostęp do rejestru ksiąg wieczystych w okresie wykonywania zastępstwa, lista notariuszy i zastępców notarialnych powinna zawierać także dane emerytowanych notariuszy wykonujących zastępstwa. 

  

Warsztaty szkoleniowe eKW 6-2016

Utworzono: niedziela, 12, czerwiec 2016 Poprawiono: niedziela, 12, czerwiec 2016

W związku z wprowadzanym od 1 lipca 2016 roku obowiązkiem składania elektronicznych  wniosków do ksiąg wieczystych zapraszamy wszystkich chętnych na nasze szkolenia. Prowadzimy systematyczne warsztaty indywidualne i grupowe w zakresie tworzenia, składania i archiwizowania wniosków do eKW z użyciem aplikacji Notaris Edytor Plus, która współpracuje z edytorem MS Word a przez to współpracuje ze wszystkimi systemami wspierającymi pracę kancelarii notarialnych. Zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestniczenia w szkoleniach.  

Aby zapisać się na warsztat szkoleniowy proszę wypełnić formularz  zamówienia,