Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Notaris Edytor - Elektroniczne poświadczenie dokumentu

Utworzono: środa, 07, luty 2018 Poprawiono: środa, 07, luty 2018

Notaris Edytor Plus - podpisywanie dokumentów podpisem kwalifikowanym ( XAdES-EPS)

Podpis elektroniczny 

Zgodnie z art. 97. § 2 ustawy prawo o notariacie elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Elektronicznego poświadczenia nie opatruje się pieczęcią notariusza.

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

Zgodnie z art. 76a §2 i 2a Kodeksu postępowania administracyjnego, w postępowaniu administracyjnym istnieje możliwość posługiwania się kopią dokumentu, o ile została ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego).

Powyższe zasady dotyczą również posługiwania się przez stronę elektronicznym odpisem dokumentu. Dają więc możliwość elektronizacji dokumentów prywatnych, a w konsekwencji elektroniczną realizację procedur administracyjnych, przy których niezbędne było przekazywanie organowi dokumentów prywatnych – innych niż urzędowe (wydane przez organ administracji).

Jeżeli notariusz, albo reprezentujący stronę w postępowaniu profesjonalny pełnomocnik wykonają elektroniczny odpis dokumentu i opatrzą go bezpiecznym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym, organ uzna taką kopię dokumentu (skan, zdjęcie) za pełnoprawny dokument. Zasada ta dotyczy wszystkich dokumentów, nie tylko tych, wydanych przez organ administracji.

Za poświadczony za zgodność z oryginałem nie zostanie uznany natomiast wykonany samodzielnie skan papierowej kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza albo profesjonalnego pełnomocnika.

 

Warszawa, dnia 7 września 2016 r.

Poz. 1415

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 5 września 2016 r.

w sprawie formatów, w jakich odpisy pism, dokumentów i pełnomocnictw mogą być poświadczane elektronicznie

Na podstawie art. 129 § 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. Odpis pisma, dokumentu lub pełnomocnictwa może być poświadczony elektronicznie w formacie: 1) PDF – jeżeli pismo, dokument lub pełnomocnictwo mają postać papierową albo gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwe sporządzenie poświadczenia mającego postać elektroniczną w formacie XML; 2) XML – jeżeli pismo, dokument lub pełnomocnictwo mają postać elektroniczną. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r.

 

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001415/O/D20161415.pdf

Przegląd formatów podpisu elektronicznego