Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

NOTARIS - Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego

Utworzono: środa, 14, marzec 2018 Poprawiono: środa, 14, marzec 2018

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego, warunków organizacyjno-technicznych ich umieszczania przez notariuszy w Repozytorium, ich przechowywania, a także trybu informowania Ministra Sprawiedliwości i innych podmiotów o ewentualnych przerwach w dostępie do Repozytorium.

 

Notaris - Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Utworzono: wtorek, 27, luty 2018 Poprawiono: wtorek, 27, luty 2018

W Dzienniku Ustaw nr 398 została opublikowana ustawa z 26 stycznia br. o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw. Nw. art. 7 tej ustawy dotyczy zmian Prawa o notariacie, które wchodzą w życie:

 

- pkt 1) tak jak cała ustawa z dniem 15 marca br,

- pkt 2-4) z dniem 9 kwietnia br.

 

Istotą zmian jest stworzenie Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonego przez KRN, w których będą przechowywane elektroniczne wyciągi i wypisy aktów, czyli dokument opatrzony przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z ustawą ma być wydane rozporządzenie MS określające szczegóły tej sprawy. Monitorujemy tę sprawę  oraz w sprawie obowiązującego art. 97 par. 2  Prawa o notariacie ( Elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym) i bądziemy przekazywać wiecej informacji w najbliższym czasie. 

 

Art.  7. 

W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 92 dodaje się § 11 w brzmieniu:

"§ 11. Jeżeli akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlega złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz poucza strony aktu o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.";

2) po art. 92 dodaje się art. 92a w brzmieniu:

"Art. 92a. § 1. Krajowa Rada Notarialna prowadzi Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, zwane dalej "Repozytorium", w systemie teleinformatycznym, w którym przechowuje się elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Krajowa Rada Notarialna w zakresie i na zasadach określonych w przepisach szczególnych zapewni notariuszom, sądom oraz innym organom państwowym uprawnionym na podstawie tych przepisów dostęp do Repozytorium oraz bezpieczeństwo Repozytorium, w szczególności ochronę danych zgromadzonych w Repozytorium przed nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem, zmianą lub utratą.

§ 2. Niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 3. Wypisy aktów notarialnych innych niż określone w § 2 umieszcza się w Repozytorium, jeżeli wynika to wprost z odrębnych przepisów oraz pozwalają na to warunki organizacyjno-techniczne systemu teleinformatycznego.

§ 4. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do protokołów, o których mowa w art. 80 § 4.

§ 5. Na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego, o którym mowa w § 2.

§ 6. Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia.

§ 7. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji i po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego, warunki organizacyjno-techniczne ich umieszczania przez notariuszy w Repozytorium, ich przechowywania, a także tryb informowania Ministra Sprawiedliwości i podmiotów wymienionych w § 1 o ewentualnych przerwach w dostępie do Repozytorium, uwzględniając minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej, bezpieczeństwo danych, w tym ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.";

3) po art. 110 dodaje się art. 110a w brzmieniu:

"Art. 110a. § 1. W nagłówku elektronicznego wypisu aktu notarialnego zaznacza się, że wydany dokument jest wypisem. Elektroniczny wypis aktu notarialnego jest dosłownym powtórzeniem oryginału, jednak poprawek i przekreśleń znajdujących się w oryginale nie zamieszcza się w wypisie.

§ 2. Elektroniczny wypis aktu notarialnego notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym i umieszcza w Repozytorium.

§ 3. Przepisy art. 109 i art. 109a stosuje się odpowiednio.";

4) w art. 112 dodaje się § 3 w brzmieniu:

"§ 3. Przepis art. 110a stosuje się odpowiednio do elektronicznych wyciągów.".

Notaris Edytor - Elektroniczne poświadczenie dokumentu

Utworzono: środa, 07, luty 2018 Poprawiono: środa, 07, luty 2018

Notaris Edytor Plus - podpisywanie dokumentów podpisem kwalifikowanym ( XAdES-EPS)

Podpis elektroniczny 

Zgodnie z art. 97. § 2 ustawy prawo o notariacie elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Elektronicznego poświadczenia nie opatruje się pieczęcią notariusza.

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

Zgodnie z art. 76a §2 i 2a Kodeksu postępowania administracyjnego, w postępowaniu administracyjnym istnieje możliwość posługiwania się kopią dokumentu, o ile została ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego).

Powyższe zasady dotyczą również posługiwania się przez stronę elektronicznym odpisem dokumentu. Dają więc możliwość elektronizacji dokumentów prywatnych, a w konsekwencji elektroniczną realizację procedur administracyjnych, przy których niezbędne było przekazywanie organowi dokumentów prywatnych – innych niż urzędowe (wydane przez organ administracji).

Jeżeli notariusz, albo reprezentujący stronę w postępowaniu profesjonalny pełnomocnik wykonają elektroniczny odpis dokumentu i opatrzą go bezpiecznym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym, organ uzna taką kopię dokumentu (skan, zdjęcie) za pełnoprawny dokument. Zasada ta dotyczy wszystkich dokumentów, nie tylko tych, wydanych przez organ administracji.

Za poświadczony za zgodność z oryginałem nie zostanie uznany natomiast wykonany samodzielnie skan papierowej kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza albo profesjonalnego pełnomocnika.

 

Warszawa, dnia 7 września 2016 r.

Poz. 1415

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 5 września 2016 r.

w sprawie formatów, w jakich odpisy pism, dokumentów i pełnomocnictw mogą być poświadczane elektronicznie

Na podstawie art. 129 § 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. Odpis pisma, dokumentu lub pełnomocnictwa może być poświadczony elektronicznie w formacie: 1) PDF – jeżeli pismo, dokument lub pełnomocnictwo mają postać papierową albo gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwe sporządzenie poświadczenia mającego postać elektroniczną w formacie XML; 2) XML – jeżeli pismo, dokument lub pełnomocnictwo mają postać elektroniczną. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r.

 

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001415/O/D20161415.pdf

Przegląd formatów podpisu elektronicznego

Zmiana zasady archiwizacji dokumentacji notarialnej

Utworzono: czwartek, 01, luty 2018 Poprawiono: piątek, 02, luty 2018

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada nowelizacje Prawa o Notariacie w zakresie archiwizacji dokumentacji notarialnej.

Do tej pory to Sądy Powrzechne były obciążone tym obowiązkiem. Wg Nowelizacji będzie za to odpowiadał Samorząd Notarialny.

W projekcie resortu sprawiedliwości przewidziano, że dokumenty obejmujące dokonane czynności notarialne, księgi notarialne oraz inne księgi i wykazy notariusz – po 10 latach od ich sporządzenia lub w momencie zakończenia prowadzenia kancelarii – będzie przekazywać do archiwum prowadzonego przez izbę notarialną. Nadzór nad archiwami należeć ma do zadań Krajowej Rady Notarialnej.

Wypisy, wyciągi i odpisy dokumentów przekazanych do archiwum, będzie sporządzał i wydawał notariusz wyznaczony  przez radę właściwej izby notaria.

 

Z projektem nowelizacji można zapoznać się tutaj: http://legislacja.gov.pl/docs//2/12307706/12488092/12488093/dokument327685.pdf

Źródło: podatki.biz

Notaris - jednolity plik kontrolny JPK

Utworzono: wtorek, 31, październik 2017 Poprawiono: wtorek, 31, październik 2017

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny i czego dotyczy?

Jednolity plik kontrolny to nic innego jak zbiór danych ułożonych w określonej odgórnie strukturze i kolejności zaciągniętych z programów informatycznych służących do prowadzenia księgowości. Czyli jest to dodatkowa ewidencja prowadzona w formie elektronicznej spajająca dane wg określonych struktur:

ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
ewidencja przychodów – JPK_EWP
faktury sprzedaży VAT – JPK_FA
wyciąg bankowy – JPK_WB
magazyn – JPK_MAG.

Czy jednolity plik kontrolny należy przesyłać do urzędu skarbowego co miesiąc czy raz na jakiś czas? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, o której strukturze mówimy.
Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny)

Bezwzględny obowiązek spoczywający na przedsiębiorcach dotyczący comiesięcznego wysyłania Jednolitego pliku kontrolnego dotyczy wyłącznie struktury o nazwie:
ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT.

Oznacza to, że na koniec każdego miesiąca konieczne będzie generowanie jednego pliku xml - ewidencji zaciągającej i zestawiającej w jednym miejscu dane z:
rejestru zakupów VAT
rejestru sprzedaży VAT
deklaracji VAT.

Czyli jednolity plik kontrolny nie polega na tym żeby do deklaracji wysyłanej do urzędu dołączyć po prostu rejestr sprzedaży i rejestr zakupów. Jest bardziej skomplikowany techniczne bowiem powoduje konieczność stworzenia odpowiednio zbudowanego technicznie pliku, jaki następnie będzie mógł zostać elektronicznie przesłany do urzędu skarbowego.
Ważne!

Jednolity plik kontrolny nie będzie składany w wersji papierowej a wyłącznie w elektronicznej!
Pozostałe ewidencje w formacie JPK

Poza ewidencją zakupu i sprzedaży VAT wymienione zostały inne struktury dotyczące Księgi przychodów i rozchodów, Ewidencji przychodów, Faktur sprzedaży, Magazynu czy Wyciągów bankowych.
Kogo obowiązuje Jednolity Plik Kontrolny i od kiedy?

Jednolity plik kontrolny obowiązywać będzie wszystkich przedsiębiorców którzy korzystając z programów komputerowych do prowadzenia księgowości podatkowej (czy to pudełkowych, czy systemów księgowości online czy prowadzących rozliczenia w plikach excel), z tym że obowiązki dla każdej grupy zostały rozłożone w czasie.
Obowiązkowa wysyłka rejestrów VAT w formacje JPK

Obowiązek comiesięcznego wysyłania ewidencji zakupu i sprzedaży VAT do urzędu obowiązuje od:
1 lipca 2016r. – duże podmioty
1 stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty
1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorców.